Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09.09.2022

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E

 

H Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3. παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

 

Την 09η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56οχλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών –Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας),  η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν οι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 48,83 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 1.488.326 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 3.048.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

 

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.488.326 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021  (01.01.2021 - 31.12.2021), καθώς και οι σχετικές εκθέσεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 152 και 153 του Ν.4548/2018, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 18 Απριλίου 2022 καθώς και η από 19 Απριλίου 2022 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

 

Θέμα 2ο: Το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε υπόψη των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, η οποία υποβάλλεται από την Επιτροπή Ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατ άρθρο 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74§4 του Ν. 4706/2020 και ισχύει. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 εκδόθηκε μαζί με την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας, αποτελώντας διακριτό μέρος του περιεχομένου της και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com

 

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.488.326 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2021. Επιπλέον, εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.488.326 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, η απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜ 153, και ειδικότερα του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή κ. Βρασίδα Δαμηλάκου του Σπυρίδωνος (ΑΜ 1233), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.

 

Θέμα 4ο: Κατόπιν εισήγησης και πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, συζητήθηκε και εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.488.326 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, η προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.488.326 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, οι αμοιβές – αποδοχές που έχουν καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, ήτοι από 1-1-2021 έως 31-12-2021. Κατά τις ίδιες ψήφους προεγκρίθηκε  και η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1.1.2022 –31.12.2022, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2022 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2022 (που θα συγκληθεί ως 10.9.2023), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

 

Θέμα 6ο: Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.488.326 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜ 153 για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022, την επισκόπηση των εταιρικών ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση, καθώς και η αμοιβή της «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας. Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν με την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», κατ' άρθρο 124, παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

 

Θέμα 7ο: Λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου και συγκεκριμένα του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 και του Καταστατικού αυξημένης απαρτίας, ήτοι ποσοστού άνω του 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την λήψη απόφασης επί του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και του Καταστατικού θα συνέλθει εκ νέου κατά την ήδη ορισθείσα με την από 28.07.2022 Πρόσκληση του Δ.Σ. Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευσή της στις 16.09.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ, στον ίδιο τόπο, προκειμένου να λάβει απόφαση επί του παρόντος θέματος.  

 

Θέμα 8ο: Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση Πεπραγμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.5 του Ν. 4706/2020, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com.

 

Θέμα 9ο: Εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.488.326 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στην εγκεκριμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Αυγούστου 2020 Πολιτική Αποδοχών. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί την πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Το πλήρες κείμενο της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com 

 

Θέμα 10ο: Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.488.326 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, και παρέχει ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια άλλων νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.

 

Θέμα 11ο: Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.488.326 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, και παρέχει άδεια για σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.

 

Θέμα 12ο : Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οινόφυτα 12.09.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιo

Ανακοίνωση για αποφάσεις ΤΓΣ 09.09.2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v