Ευρωσύμβουλοι: Εγκρίθηκαν τα θέματα της ΓΣ

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα 3 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Αντώνη Τρίτση 21, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση. Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2017 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

3. Αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 συνολικού ποσού 74.317,16 €

4. Προενέκρινε ομόφωνα την καταβολή των αμοιβών των μελών του διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2018, μέχρι του συνολικού (μικτού) ποσού των 168.000,00€, όπως επίσης και την παράταση των συμβάσεων εργασίας τους.

5. Εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης του 2018, των οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece μέλος της KS International, Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, Τ.Κ.151 15 Μαρούσι με αριθμό μητρώο ΣΟΕΛ 171 και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο Παπάζη του Τριαντάφυλλου με αριθμό μητρώου 22381 και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Γεώργιο Νίκου του Νικολάου με αριθμό μητρώου 21841.

6. Παρείχε ομόφωνα άδεια κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων ή μη συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

7. Ενημερώθηκε σχετικά με τις από 25.7.2017 , 16.1.2018 και 26.4.2018 αποφάσεις του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του, τα οποία αντικαταστάθηκαν από νέα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού και τον κ.ν.2190/1920 και ενέκρινε ομόφωνα τις πράξεις αυτές.

8. Εξέλεξε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή του και λήγουσα κατά την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 και όχι πέρα της 30ης Ιουνίου 2022, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021, αποτελούμενο από τους: Πάρι Κοκορότσικο (εκτελεστικό μέλος), Ευστάθιο Ταυρίδη (εκτελεστικό μέλος), Ανέστη Κερεμλόγλου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Νικόλαο Ζαχαρή (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Ιωάννη Βασιλονικολό (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Γεώργιο Κουκουζέλη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Παντελή Σκαρλάτο (μη εκτελεστικό μέλος)

9. Παρεσχέθη γενική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας και στελεχώθηκαν από τα ανωτέρω μέλη του Δ.Σ., οι επιτροπές του Δ.Σ., ήτοι για την Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα ορίσθηκε Πρόεδρος αυτής το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Ανέστης Κερεμλόγλου και μέλη αυτής τα επίσης Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, κ.κ. Νικόλαος Ζαχαρής και Ιωάννης Βασιλονικολός. Για την Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αμοιβών η Γ.Σ. ομόφωνα όρισε ως Πρόεδρο το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Νικόλαο Ζαχαρή και μέλη αυτής, τα επίσης Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη κ.κ. Γεώργιο Κουκουζέλη και Ανέστη Κερεμλόγλου.

Επί των ανωτέρω θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας έχουν ως ακολούθως: Μετοχές 6.796.929 επί συνόλου 11.125.110 ήτοι ποσοστό απαρτίας 61,081%. Υπέρ, επί όλων των θεμάτων, ψήφισαν 6.796.929 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v