Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 2023

Η εταιρεία ΕΛΒΕ A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην συνεδρίασή του της 30/08/2023, λόγω της αντικατάστασης του κου Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη από τον κο Κωνσταντίνο Μάλαμα και τον ορισμό του ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και δεδομένου ότι ο κος Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης είναι μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφάσισε την αντικατάσταση του στην ανωτέρω επιτροπή από τον κ. Ιωάννη Εγγλέζο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ο οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις του Ν.4706/2020 ήτοι: α) δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και β) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

 

 Μετά την ανωτέρω αντικατάσταση τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελούν οι:

 

1.Πασχάλης Καγιάς, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

2. Ιωάννης Εγγλέζος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

3. Ελένη Σαμαρά, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

 

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγουσα την 27η Σεπτεμβρίου 2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στη συνεδρίαση της στις 30/08/2023 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

 

1. Πασχάλης Καγιάς, Πρόεδρος

2. Ιωάννης Εγγλέζος, Μέλος

3. Ελένη Σαμαρά, Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v