Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BRIQ: Αποτελέσματα τριμήνου

Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις ενοποιημένες καταστάσεις του α΄ τριμήνου 2021, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 1.093 χιλ. έναντι € 963 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 13,4%, παρά τα μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω COVID-19 για μείωση των μισθωμάτων στο α΄ τρίμηνο του 2021.

H αύξηση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση των εσόδων από νέες επενδύσεις σε ακίνητα.

Η Εταιρεία κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση των μεγεθών της στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ειδικότερα:

• Την 31η Μαρτίου 2021 οι επενδύσεις του Ομίλου περιλάμβαναν 29 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας € 109.125 χιλ. έναντι 28 ακίνητων αξίας € 106.001 χιλ. την 31.12.2020 και 25 ακίνητων αξίας € 68.183 χιλ. την 31.03.2020.

• Στο α΄ τρίμηνο του 2021 η Εταιρεία απέκτησε ένα νέο ακίνητο συνολικού ποσού επένδυσης € 2.122 χιλ. ενώ υλοποίησε κεφαλαιουχικές δαπάνες € 1.002 χιλ. που κυρίως αφορούν υπόανέγερση κτίριο αποθηκών και διανομής επιφάνειας 20.764 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής.

• Τα προσαρμοσμένα(1)(2) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 8,3% και ανήλθαν σε € 686 χιλ. έναντι € 633 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Τα προσαρμοσμένα(1)(2) κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 34,5% και ανήλθαν σε € 535 χιλ. έναντι € 397 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Τα προσαρμοσμένα(1) καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 35,7% και ανήλθαν σε € 507 χιλ. έναντι € 374 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η συνολική μείωση των εσόδων του Ομίλου κατά α΄ τρίμηνο του 2021 από ενοίκια λόγω της πανδημίας Covid-19 ανήλθε σε € 633 χιλ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Μαρτίου 2021 ανήλθαν σε € 2.628 χιλ. έναντι € 2.067 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Την 31η Μαρτίου 2021 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν € 22.222 χιλ. έναντι € € 18.313 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η Εταιρεία την 31.03.2021 είχε στην κατοχή της συνολικά 358.618 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας € 753 χιλ. και αξίας κτήσης € 624 χιλ.

Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές την 31.03.2021 αντιστοιχούσαν στο 1,0% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(1) Μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την αναπροσαρμογή ακινήτων στην εύλογη αξία

(2) Περιλαμβάνει προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ ώστε να αντιστοιχεί στην περίοδο τριμήνου καθώς τα αποτελέσματα τριμήνου έχουν επιβαρυνθεί με το 50% της ετήσιας πρόβλεψης ΕΝΦΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v