Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΛΥΔΑ Α.Ε.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

 

Η ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (η «Εταιρία»), σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2707/9-11-2022 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ΄ τριμήνου της χρήσης 2022, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της:

 

Ειδικότερα: 

(α) Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το γ' τρίμηνο της χρήσης 2022 ανήλθε σε 1.172 χιλ Ευρώ έναντι 1.248 χιλ Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 6% σε σχέση με τα μεγέθη του γ τριμήνου του 2021. Σε σωρευτική βάση (01.01-30.09) ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.258 χιλ Ευρώ έναντι 3.265 χιλ Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 0,22% .

(β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)  για το γ τρίμηνο της χρήσης 2022 ανήλθαν σε κέρδη 262 χιλ Ευρώ, έναντι κερδών 201 χιλ Ευρώ, βελτιωμένα κατά 30% σε σχέση με το γ τρίμηνο της χρήσης 2021. Σε σωρευτική βάση (01.01-30.09) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε κέρδη 893 χιλ Ευρώ, έναντι κερδών 584 χιλ Ευρώ, αυξημένα κατά  53%.

(γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ' τρίμηνο της χρήσης 2022 ανήλθαν σε κέρδη 475 χιλ Ευρώ έναντι κερδών 537 χιλ Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 12%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Σε σωρευτική βάση (01.01 - 30.09) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.516 Ευρώ, έναντι κερδών 1.479 χιλ Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2 %.

(δ) Κατά το γ τρίμηνο του 2022 δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στα μεγέθη της κατάστασης της χρηματοοικομικής θέσης της εταιρείας. Οι αυξητικές τάσεις που παρουσίασαν τα μεγέθη, οφείλονται κυρίως στην λήψη βραχυπρόθεσμου δανείου για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.  

Όλα τα ανωτέρω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το γ τρίμηνο της χρήσης 2022 απεικονίζονται για λόγους ευχερέστερης αποτύπωσης στους ακόλουθους πίνακες: 

  

Στοιχεία αποτελεσμάτων περιόδου - τα ποσά σε χιλ €

 

 

01.01. -30.09.2022

01.01. -30.09.2021

01.07. -30.09.2022

01.07. -30.09.2021

Κύκλος εργασιών

3.258

3.265

1.172

1.248

Κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)

893

584

262

201

Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων (ΕΒΙΤΑ)

1.516

1.479

475

537

 

Στοιχεία Χρηματοοικονομικής θέσης - τα ποσά σε χιλ €

 

 

30.09.2022

30.06.2022

31.12.2021

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

4.598

4.544

4.789

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

4.079

3.133

3.938

Σύνολο  ενεργητικού

8.677

7.677

8.727

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

6.623

6.394

5.194

Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων

527

384

2.375

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων

1.527

900

1.158

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

8.677

7.677

8.727

    

Την 24η Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη. Μολονότι η Εταιρεία ουδεμία επιχειρηματική έκθεση έχει στις εμπλεκόμενες σε σύρραξη χώρες και ως εκ τούτου ουδεμία ουσιώδης επίδραση (άμεση ή έμμεση) υφίσταται στις δραστηριότητες, τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα αυτής, εν τούτοις η ανησυχία που επικρατεί στη διεθνή κοινότητα εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων στις τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών και των τροφίμων είναι ιδιαίτερα έντονη.

Ο ρυθμός της ταχείας και δυναμικής ανάκαμψης από την πανδημική κρίση, έχει αποδυναμώθεί από την πολυδιάστατη επίδραση της εισβολής των ρωσικών στρατευμάτων στην επικράτεια της Ουκρανίας. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μετέβαλε βίαια τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης καθιστώντας αδύνατη την έστω και σταδιακή επιστροφή στην ασθενή προπανδημική πληθωριστική δυναμική. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας, σε συνδυασμό με την εξάρτηση της χώρας μας από τις εισαγωγές, έχει αρνητικό αντίκτυπο, τόσο στο κόστος παραγωγής και την κερδοφορία των επιχειρήσεων, όσο και στο διαθέσιμο εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Οι κεντρικές τράπεζες και τα κυβερνητικά επιτελεία βρίσκονται ενώπιον μιας εκρηκτικής συγκυρίας ενεργειακής κρίσης, υψηλού και διαρκώς επιταχυνόμενου πληθωρισμού και ενός παρατεταμένου εμφράγματος στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Οι επιχειρήσεις αναμένεται βραχυπρόθεσμα να αντιμετωπίσουν βραδύτερη οικονομική ανάπτυξη από την αναμενόμενη, καθώς η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας παραμένει υψηλή.

Μολονότι το μέγεθος και η διάρκεια των επιπτώσεων εξαρτώνται από τη διάρκεια και την εξέλιξη του πολέμου, τον αντίκτυπο των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, τα πιθανά περαιτέρω μέτρα και τον τρόπο αντίδρασης της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη επιχειρηματική συνέχεια και την ακώλυτη λειτουργία της.

Αθήνα, 05/12/2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v