Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.: Διευκρινιστική - Διορθωτική ανακοίνωση αναφορικά με στοιχεία της Ετήσιας Οικονομικής Εκθεσης χρήσης 2022...

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία " Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO A.E." , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014,  καθώς και του α. 23 παρ. 2 εδάφιο η του ν. 3556/2007, σε συνέχεια σχετικών παρατηρήσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με σκοπό την ακριβέστερη και προσήκουσα ενημέρωση  του επενδυτικού κοινού, διευκρινίζει  αναφορικά με την δημοσιοποιηθείσα Ετήσια Οικονομική Εκθεση της χρήσης 2022 και τις συμπεριλαμβανόμενες  σε αυτήν από 20.04.2023 ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για την  αυτή χρήση τα ακόλουθα :

2. Στην σελίδα 41 της Δημοσιευθείσας Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (και πιο συγκεκριμένα στην Ενότητα 1.4.4 "Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου") η τελευταία παράγραφος εκ παραδρομής, προδήλου αστοχίας και αβλεψίας κατά τη σύνταξη της, φέρει περιεχόμενο μη ακριβές.

Η ορθή διατύπωση αυτής έχει ως ακολούθως:

«Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας και με βάση τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2022, ο ως άνω Αξιολογητής χορήγησε την με ημερομηνία 31.03.2023 Έκθεση Αξιολόγησης, το συμπέρασμα της οποίας συνίσταται στο ότι υφίστανται αρκετές αδυναμίες τόσο σε επίπεδο θυγατρικών όσο και για την μητρική εταιρεία του Ομίλου σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες κρίνεται ότι χρήζουν βελτίωσης σχεδόν σε όλους τους τομείς κατά το συντομότερο δυνατόν. Τα ευρήματα αποτελούν αδυναμίες και αποκλίσεις από τις βέλτιστες πρακτικές των προτύπων που εφόσον δεν αντιμετωπισθούν κατάλληλα και έγκαιρα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την συμμόρφωση της Εταιρείας και των σημαντικών θυγατρικών της με το κανονιστικό πλαίσιο. Τα ζητήματα αυτά θα εξετασθούν επισταμένως στην επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v