Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΚΡΙΤΑΣ: Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατ' εφαρμογή της διάταξης Αρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. γνωστοποιεί ότι, με βάση τις δημοσιευμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις (01/01/2015 με 30/06/2015), οι μετοχές της θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χ.Α.Α. όπως είχαν ενταχθεί έπειτα από την απόφαση της 7ης Απριλίου 2015 της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α.Α. Αιτία αποτέλεσε η μη εκπλήρωση του κριτηρίου 1β του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α.Α., από την πλευρά της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., περί του ύψους των ζημιών άνω του 30% των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με δημοσιευθείσα Οικονομική Έκθεση του 2014.

Παρά τη δεδομένη αρνητική οικονομική συγκυρία και τον κατακερματισμό του κατασκευαστικού κλάδου με τον οποίο είναι συνυφασμένο το τελικό προϊόν της ΑΚΡΙΤΑΣ, η εταιρεία έχει καταφέρει να εκπληρώνει πλήρως τις υποχρεώσεις της προς το δημόσιο, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους εργαζομένους. Σε αυτό έχει συμβάλλει ιδιαίτερα το μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο έχει καταρτίσει η εταιρεία συνεπικουρούμενη από τη στήριξη και χρηματοδότηση των τραπεζών, και βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή με στόχο την επιστροφή της ΑΚΡΙΤΑΣ σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα.

Ωστόσο οι δραματικές εξελίξεις στη χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 (αβεβαιότητα αναφορικά με την παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη, δημοψήφισμα στις 05/07/2015, capital controls και η προκήρυξη νέων εκλογών) αποτέλεσαν τροχοπέδη στην ομαλή υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου της εταιρείας καθώς παρουσιάσθηκαν αποκλίσεις των πωλήσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα αλλά και καθυστέρηση της προσυμφωνημένης νέας χρηματοδότησης από τις τράπεζες.

Αρνητικά επέδρασε η μη εκταμίευση υπόλοιπου νέας χρηματοδότησης ύψους 3,2 εκατ. ευρώ από τις πιστώτριες τράπεζες για την ολοκλήρωση του χρηματοδοτικού σκέλους του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου συνολικού ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2015 αλλά καθυστέρησε εξ αιτίας της επιβολής των capital controls.

Ωστόσο έπειτα από τη διαβεβαίωση των πιστωτριών τραπεζών η συγκεκριμένη εκταμίευση των 3,2 εκατ. ευρώ αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 γεγονός που θα προσδώσει στην ΑΚΡΙΤΑΣ ικανό κεφάλαιο κίνησης να ολοκληρώσει το μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο που έχει εκπονήσει για την επιστροφή σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα.

Παρά την αρνητική συγκυρία η εταιρεία φάνηκε προετοιμασμένη απέναντι στην εφαρμογή των capital controls, καθώς αξιοποιεί τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί σε ξένη χώρα, μέσω του οποίου πραγματοποιεί τις εισπράξεις των εξαγωγών της και την πληρωμή των υποχρεώσεων της προς προμηθευτές του εξωτερικού. Η επίδραση όμως των capital controls στις συνολικές πωλήσεις της εταιρείας δεν μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες καθότι συνέβαλλαν στην ανάσχεση της ανοδικής πορείας των πωλήσεων μετά τη λήψη της ενδιάμεσης χρηματοδότησης από την Alpha Bank τον Μάιο του 2015.

Ωστόσο η διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι τα capital controls μπορούν να αποτελέσουν και θετικό παράγοντα για την μελλοντική πορεία της εταιρείας καθότι δυσκολεύουν σημαντικά τις εισαγωγές ανταγωνιστικών προϊόντων στην Ελλάδα με συνέπεια η ΑΚΡΙΤΑΣ ως η μόνη εταιρεία παραγωγής προϊόντων τεχνητής ξυλείας στη χώρα να αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι ενέργειες τις οποίες η εταιρεία έχει θέσει ως προτεραιότητα για την επιστροφή σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα και κατ' επέκταση στην αντιμετώπιση των αιτιών που την οδήγησαν στην υπαγωγή στην κατηγορία Επιτήρησης περιγράφονται παρακάτω:

• Αποκατάσταση δυσλειτουργιών στην παραγωγική διαδικασία, λόγω έλλειψης επαρκούς κεφαλαίου κίνησης και επαναφορά όγκου παραγωγής σε υψηλότερο επίπεδο.

• Διατήρηση ενός ορθολογικού μίγματος πωλήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, με στόχο τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου πωλήσεων και την αναστροφή του δείκτη EBITDA.

• Εξασφάλιση αποθεμάτων α΄ υλών.

• Ποιοτική αναβάθμιση του πελατολογίου με έμφαση στις εξαγωγές.

• Αξιοποίηση της κυρίαρχης θέσης στην Εθνική Αγορά και της αυξημένης προσβασιμότητας σε ξένες αγορές.

• Εκπόνηση και υποβολή νέου επιχειρηματικού σχεδίου, μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, του οποίου οι βασικές κατευθύνσεις έχουν ήδη προσυμφωνηθεί με τις 4 συστημικές Τράπεζες, με σκοπό την ριζική αναδιάρθρωση-αναδιάταξη των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού με σκοπό την ταχεία επάνοδο της εταιρίας στην κερδοφορία από το 2016.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v