Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BRIQ: Πρόταση για διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ/μετοχή

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, τη διανομή
μερίσματος ποσού € 0,06 ανά μετοχή (καθαρό) για τη χρήση 2020.
Σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας έχουν προταθεί οι κάτωθι
ημερομηνίες:
• 23.04.2021 Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης
• 26.04.2021 Προσδιορισμός δικαιούχων μερίσματος (Record Date)
• 28.04.2021 Έναρξη καταβολής μερίσματος
Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα
γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21ης Απρίλιου 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v