Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Γνωστοποίηση για σημαντική μεταβολή ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007.

Η εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ KAI ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», («Εκδότης»), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 28.05.2019 γνωστοποίησης, που έλαβε από την μέτοχο «ΑΥΓΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

- Ταυτότητα του εκδότη των μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου: «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

- Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου με άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη.

-Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: «ΑΥΓΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».

- Όριο το οποίο φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται ο υπόχρεος: υπερβαίνει το 10%.

- Ημερομηνία της συναλλαγής και ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται τα όρια:  27/05/2019(ημερομηνία γνωστοποίησης από τον Εκδότη του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου και του ύψους του κεφαλαίου κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του ν.3556/2007).

- Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή (27.05.2019): Αριθμός μετοχών 219.658 (επί συνόλου 11.700.000), αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 219.658 (επί συνόλου 11.700.000), ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου 1,877%.

- Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή (27.05.2019): Αριθμός μετοχών 4.025.952, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 4.025.952, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 4.025.952, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου 13,764%.

- Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή (27.05.2019): 4.025.952, συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή 13,764%.

Πρόσθετες πληροφορίες:

Η εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. («Εκδότης») ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης σύμφωνα με το ά. 9 παρ. 3 του Ν.3556/2007 που έλαβε την 28.05.2019, ότι η μέτοχος της  «ΑΥΓΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» μετέβαλε το συνολικό αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στον Εκδότη άνω του κρίσιμου ορίου του 10% λόγω της άσκησης από την ως άνω μέτοχο δικαιωμάτων προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη.

Ειδικότερα, κατόπιν της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στις 27.05.2019 συνολικά 17.550.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών του Εκδότη που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων του Εκδότη, όπως αποφασίστηκε με την από 19.12.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Εκδότη, σε συνδυασμό με την από 17.04.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη επήλθε σημαντική μεταβολή του ποσοστού άμεσης κατοχής μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου της εταιρίας «ΑΥΓΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και συγκεκριμένα μετά την κρίσιμη ημερομηνία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα η εταιρία «ΑΥΓΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» μεταβλήθηκε από 1,877% (που αντιστοιχούσε σε 219.658 επί συνόλου 11.700.000 ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών του Εκδότη) σε 13,764% (που αντιστοιχεί σε 4.025.952 επί συνόλου 29.250.000 ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών του Εκδότη).

Η μεταβολή στο ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της εταιρίας «ΑΥΓΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη επήλθε συνεπεία της άσκησης από την εταιρία «ΑΥΓΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούσαν στις 219.658 μετοχές που κατείχε ως μέτοχος του Εκδότη, καθώς και του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης που απέκτησε από την μέτοχο του Εκδότη κα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και ελέγχουσα μέτοχο της εταιρίας «ΑΥΓΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».

Αντίστοιχα, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η κα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ως ελέγχουσα μέτοχος της εταιρίας «ΑΥΓΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» μεταβλήθηκε από 1,877% (που αντιστοιχούσε σε 219.658 επί συνόλου 11.700.000 ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών του Εκδότη) σε 13,764% (που αντιστοιχεί σε 4.025.952 επί συνόλου 29.250.000 ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών του Εκδότη).

Σημειώνεται ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα και έμμεσα η μέτοχος κα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ παρέμεινε αμετάβλητο μετά την κρίσιμη ημερομηνία (27.05.2019) ανερχόμενο σε 21,69% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη.

Ασπρόπυργος, 30 Μαΐου 2019

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v