Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS COMPANY: Αγορά ιδίων μετοχών

Η εταιρία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” ανακοινώνει σύμφωνα με το
άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ'
εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, ότι
κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της 25.06.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
25.11.2021 και της από 25.11.2021 ανακοίνωσης της Εταιρίας, στο πλαίσιο
του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, προέβη την 10.12.2021, σε
αγορά 2.000 ίδιων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης € 2,18 ανά μετοχή,
συνολικής αξίας € 4.360,00, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας «Eurobank
Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
Μετά την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει 56.825 ίδιες μετοχές, οι
οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,43292% του συνόλου των μετοχών της
Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v