ΑΝΕΚ: Μεταβολή ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» (εφεξής η
«Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια
της από 28/08/2020 σχετικής ενημέρωσης προς την Εταιρεία μας τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την προηγούμενη ενημέρωση με ημερομηνία 11/05/2011, η κα ΑΜΑΛΙΑ
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ του ΙΩΣΗΦ κατείχε συνολικά (άμεση και έμμεση
συμμετοχή λόγω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΒΑΡΜΙΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») 50.230.971 δικαιώματα
ψήφου ή ποσοστό 26,625 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των
10.843.999,5 ευρώ, λόγω μετατροπής 10.844.000 μετατρέψιμων ομολογιών σε
μετοχές και την εισαγωγή των 36.146.665 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της
Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης Οργανωμένης Αγοράς
του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 25/08/2020, η κα ΑΜΑΛΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ του ΙΩΣΗΦ κατέχει άμεσα και έμμεσα (λόγω της συμμετοχής της
στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΒΑΡΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») 50.230.971 δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 22,344 %
επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v