Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σταϊκούρας: Παραμένει "προβληματικός" ο ΕΟΠΥΥ

Η απουσία διαπραγματευτικής δύναμης του Οργανισμού, η αδυναμία του φορέα για αγορά ή και παραγωγή υπηρεσιών υγείας και η ανυπαρξία ιατρικού ελεγκτικού μηχανισμού που θα οδηγούσε σε περαιτέρω συγκράτηση και εξορθολογισμό των δαπανών τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Σταϊκούρας: Παραμένει προβληματικός ο ΕΟΠΥΥ

Στη χώρα μας το σύστημα υγείας παρουσιάζει, διαχρονικά, σημαντικά προβλήματα, παραδέχθηκε ο Χρ. Σταϊκούρας μιλώντας σε στο συνέδριο των FT «Shaping the Future of Healthcare in Greece» και εστιάζοντας στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ.

Όπως σημείωσε 1,5 έτος μετά την έναρξη λειτουργίας του, σημαντικά, κυρίως δομικά, προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται.

Προβλήματα, όπως είναι:

* Η υστέρηση που παρουσιάζεται στο σκέλος των εσόδων και οφείλεται, τόσο στην αύξηση του ποσοστού ανεργίας με άμεσο συνεπακόλουθο την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όσο και στην ελλιπή και διευρυνόμενη απόδοση των προβλεπόμενων πόρων από τους συγχωνευόμενους φορείς.

* Η μη ολοκλήρωση του νέου οργανογράμματος του φορέα, η οποία θα οδηγούσε σε ουσιαστική και πλήρη ενοποίηση των ενταχθέντων ταμείων με την βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και όλων των υποδομών που διαθέτει, αλλά και με την ενίσχυση του ελεγκτικού του ρόλου.

* Η απουσία διαπραγματευτικής δύναμης του Οργανισμού με την απουσία μηχανισμού είσπραξης νοσηλίων.

* Η αδυναμία του φορέα για αγορά ή και παραγωγή υπηρεσιών υγείας.

* Η ανυπαρξία Ιατρικού Ελεγκτικού μηχανισμού, ο οποίος με τεχνικές και εργαλεία «οργανωμένης φροντίδας» θα οδηγούσε σε περαιτέρω συγκράτηση και εξορθολογισμό των δαπανών.


Ο κ. Σταϊκούρας απαρίθμησε τα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση στο χώρο της υγείας. Συγκεκριμένα προχώρησε:

1ον. Η επικαιροποίηση και βελτίωση του συστήματος δημοσιονομικών ελέγχων με την προσαρμογή του τόσο στις τρέχουσες συνθήκες, όσο και στις διεθνείς πρακτικές και τα ελεγκτικά πρότυπα, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην εξυγίανση των δομών και της διαφάνειας σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης.

2ον. Η ενίσχυση του πλαισίου δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών με την παράλληλη ενεργοποίηση μηχανισμών παρακολούθησης των ΔΕΚΟ, των ΝΠΙΔ, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ. όπου συγκαταλέγονται τα νοσοκομεία.

Πρόκειται για τη θέσπιση ενός μηχανισμού παρακολούθησης των ετήσιων προϋπολογισμών των εν λόγω φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε μηνιαία βάση με τη θέσπιση τριμηνιαίων στόχων και ανώτατων ορίων δαπανών, ώστε αυτοί να συνάδουν με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

Σε περιπτώσεις αρνητικής απόκλισης στα οικονομικά αποτελέσματα προβλέπεται ανάλογος περιορισμός των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες ή της επιχορήγησης ή της απόδοσης πόρων προς τους φορείς αυτούς.

3ον. Η υπογραφή μνημονίων μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών με το κάθε Υπουργείο, καθώς και μεταξύ Υπουργείων και εποπτευόμενών τους φορέων.

Στόχος είναι η ενεργοποίηση ενός νέου πλέγματος μέτρων για την τήρηση των στόχων του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, την δημοσιονομική πειθαρχία και τη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος.

4ον. Η λειτουργία του Μητρώου Δεσμεύσεων, η οποία εντάσσεται στις μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη διόρθωση των διαρθρωτικών προβλημάτων που αποτελούν τη γενεσιουργό αιτία ελλειμμάτων και απλήρωτων υποχρεώσεων του Δημοσίου.

Το Μητρώο Δεσμεύσεων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς που έχουν υιοθετηθεί για τον έλεγχο των υποχρεώσεων. Τονίζεται δε ότι η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Έτσι, πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης, δεσμεύονται οι αναγκαίες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του κάθε φορέα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν πόροι για την πληρωμή τους.

5ον. Η εκπόνηση ενός σχεδίου για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, και ειδικότερα όσον αφορά τον τομέα της Υγείας, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο τέλος του 2011, και οι οποίες προβλέπονται να πληρωθούν εφέτος από πόρους της Δανειακής Σύμβασης, πόρους συνολικού ύψους 8 δισ. ευρώ, ανέρχονταν στα 3,4 δισ. ευρώ.

Εκ των οποίων:
* 1,9 δισ. ευρώ αφορούν τον ΕΟΠΥΥ (1,7 δισ. ευρώ από τα αρχικά ενταχθέντα στον ΕΟΠΥΥ ταμεία και 200 εκατ. ευρώ από τα μεταγενέστερα ενταχθέντα Ταμεία).

* 1,5 δισ. ευρώ αφορούν τα Δημόσια Νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου των Πανεπιστημιακών και των στρατιωτικών νοσοκομείων, καθώς και του ΝΙΜΤΣ).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v