Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πληροφορική: Τι σχεδιάζουν για φέτος επτά εισηγμένες

Τα σχέδια των εισηγμένων ομίλων κόντρα στα μειωμένα δημόσια έργα και την ύφεση στην ιδιωτική ζήτηση που προκαλεί η γενικότερη αβεβαιότητα. Αναλυτικός πίνακας με τις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών για το 2015.

Πληροφορική: Τι σχεδιάζουν για φέτος επτά εισηγμένες

«Υπομονή, με νέες περικοπές δαπανών» στο εσωτερικό και κινήσεις για ανάληψη περισσότερων εργασιών εκτός Ελλάδας είναι οι δύο βασικότερες πολιτικές που ακολουθούν για το 2016 οι εισηγμένες (και όχι μόνο) εταιρείες του κλάδου πληροφορικής.

Τα έργα του δημοσίου αναμένονται πολύ λιγότερα μέσα στη φετινή χρονιά (έτος-γέφυρα μεταξύ των δύο κοινοτικών προγραμμάτων). Επίσης, στον ιδιωτικό τομέα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις αναβάλλουν τις επενδύσεις τους στο κομμάτι της πληροφορικής μέχρις ότου αρθεί το κλίμα αβεβαιότητας στην οικονομία, ενώ στα τυποποιημένα πακέτα η ζήτηση μπορεί μεν να διατηρείται μάλλον σταθερή, αλλά πρόβλημα αποτελούν οι καθυστερήσεις πληρωμών και οι πιθανές επισφάλειες.

Από την άλλη πλευρά, κύκλοι της αγοράς διαπιστώνουν πως σε αρκετούς τομείς μειώνεται και η προσφορά, καθώς αρκετές εταιρείες δεν διαθέτουν πλέον την απαιτούμενη ρευστότητα και το απαραίτητο δυναμικό προκειμένου να υλοποιήσουν έργα.

Τέλος, ελπίζεται πως μέσα στη χρονιά θα μειωθεί ο πόλεμος τιμών που ασκείται από ορισμένες επιχειρήσεις του κλάδου.

H Unisystems, θυγατρική εταιρεία της εισηγμένης Quest Holdings, πέρυσι αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 7%, δίνοντας έμφαση στη συγκράτηση των δαπανών, τη μικρή κατά το δυνατό χρήση δανειακών κεφαλαίων και την παραγωγή θετικών χρηματορροών. Η επέκταση στις αγορές του εξωτερικού αποτέλεσε κύριο τομέα επικέντρωσης της εταιρείας. Για φέτος -και στον βαθμό που δεν υπάρχουν δυσμενείς εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις-, η διοίκησή της προβλέπει αύξηση του τζίρου, βελτίωση της κερδοφορίας, συνέχιση της επέκτασης των πωλήσεων του εξωτερικού και παραγωγή θετικών χρηματορροών.

Πέρυσι, η Space Hellas σημείωσε αύξηση εσόδων και κερδοφορίας, ενώ για φέτος στόχο έχει μέσα από τη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς της και την ανάληψη περισσότερων εργασιών στο εξωτερικό να καλύψει τις απώλειες που θα προκύψουν κατά πάσα πιθανότητα στον τομέα των δημόσιων έργων.

Η Entersoft συγκαταλέγεται στις κερδοφόρες εταιρείες που διαθέτουν θετικό καθαρό ταμείο και συνεχίζουν τις επενδύσεις τους, ακόμη και μέσα στην περίοδο της κρίσης. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, «είναι φανερό ότι όλες οι προβλέψεις εξαρτώνται από την πολιτική σταθερότητα και τη μείωση της αβεβαιότητας στην οικονομία. Εφόσον το περιβάλλον δεν είναι αρνητικό, η εκτίμησή μας είναι ότι το 2016 θα είναι έτος ανάπτυξης συνολικά για τον Όμιλο.

Προς τα τέλη του 2015 έκλεισαν αρκετά μεγάλα έργα, κυρίως στη μητρική εταιρεία, στη Ρουμανία και στο Ντουμπάι. Όλες αυτές οι εταιρείες μαζί και με τη Retail Link αναμένεται να κινηθούν ανοδικά το 2016. Η θυγατρική στη Βουλγαρία αναμένεται να έχει μία σταθερή χρονιά, ενώ η Cardisoft αναμένεται να κινηθεί καθοδικά λόγω της λήξης του ΕΣΠΑ και της μη έγκαιρης έναρξης του νέου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΣΕΣ 2013-2020), το οποίο συγκυριακά της στερεί τη δυνατότητα να διεκδικήσει σημαντικό αριθμό νέων έργων.

Συνολικά στον Όμιλο αναμένουμε ανάπτυξη, με δεδομένο ότι έχουν αυξηθεί τα ετήσια συμβόλαια νέων εκδόσεων καθώς και τα χαρτοφυλάκια υποψήφιων πελατών. Όλα αυτά δημιουργούν βάσιμες ενδείξεις ότι και το 2016 θα είναι μία αναπτυξιακή χρονιά για τον Όμιλο».

Η PROFILE, που διαθέτει και αυτή θετικό καθαρό ταμείο, κατάφερε μέσα στο 2015 να σημειώσει πάνω από το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών της στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, «παρά τις αντίξοες συνθήκες, την περιορισμένη ρευστότητα και την αβεβαιότητα που εξακολουθούν να επικρατούν στην εγχώρια αγορά, με βάση τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις για το 2016, υφίσταται αισιοδοξία ως προς την οικονομική επίτευξη των στόχων. Η αισιοδοξία αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι η αγορά του εξωτερικού προσφέρει ήδη θετικά μηνύματα και η εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά τις διεθνείς δραστηριότητές της, καθώς οι επενδύσεις των προηγούμενων ετών και η συνεχής ανάπτυξη νέων συστημάτων τεχνολογίας αναγνωρίζονται επιτυχώς από διεθνείς οργανισμούς και πελάτες.

Σε κάθε όμως περίπτωση, και δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί στο διεθνές πολιτικό-οικονομικό επίπεδο, εξαιτίας της μειωμένης ρευστότητας και της έντονης αβεβαιότητας που επικρατεί, οι εξελίξεις είναι αδύνατον να προβλεφθούν με ακρίβεια».

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Byte Computers, «είναι προφανές ότι στο περιβάλλον αυτό είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για την πορεία των μεγεθών της εταιρείας και του ομίλου μέσα στη χρήση 2016. Ο Όμιλος συνεχίζει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δίνοντας έμφαση στην παραγωγή θετικών ταμειακών ροών, στη συγκράτηση των δαπανών και στη μικρή κατά το δυνατόν χρήση δανειακών κεφαλαίων και εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά στην ομαλή εκτέλεση όσων έχει προϋπολογίσει, επειδή υπάρχουν δυσκολίες στις συναλλαγές με προμηθευτές του εξωτερικού αλλά και καθυστερήσεις πληρωμών από τον δημόσιο τομέα».

Αναφέρει επίσης ότι «βασική επιδίωξη είναι η διατήρηση και σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου σε όσον το δυνατόν υψηλά επίπεδα. Βασικό δε, πάντοτε, μέλημά της και σταθερή συνιστώσα στις επιδιώξεις της είναι η οποιαδήποτε μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου να μην έχει επιπτώσεις και συνέπειες στις εργασιακές σχέσεις των απασχολούμενων εις αυτόν, οι οποίοι με τη συστηματική και εντατική προσπάθειά τους έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην καθιέρωσή του ως μιας καταξιωμένης δύναμης του κλάδου».

Η Q&R υποχρεώθηκε το 2015 σε πτώση του κύκλου εργασιών της (λόγω μείωσης της ζήτησης και καθυστέρησης των τιμολογήσεων των πελατών της εταιρείας που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα), καθώς και σε εμφάνιση ζημιών καθόσον τα λειτουργικά έξοδα δεν ήταν δυνατόν να περιοριστούν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η εταιρεία υλοποιεί την περίοδο αυτή έναν σημαντικό αριθμό έργων σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η διοίκηση της Q&R υποστηρίζει ότι «για τη χρήση του 2016 οι επίσημες προβλέψεις των αρμόδιων φορέων προβλέπουν ότι η ύφεση θα συνεχιστεί στην ελληνική οικονομία, οπότε και οι προσδοκίες της εταιρείας παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες».

Από την πλευρά της, η διοίκηση της Altec (αρνητικά ίδια κεφάλαια) υπέβαλε τον Φεβρουάριο νέα πρόταση στις πιστώτριες τράπεζες, με βάση «τη σύνταξη αναθεωρημένης πρότασης επιχειρηματικής και κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης με συνδρομή νέου, εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού συμβούλου, η οποία πέρα από την αναδιάρθρωση των δανείων συμπεριλαμβάνει λεπτομερή σχέδια για τη λειτουργική αναδιάρθρωση κυρίων κλάδων, την ανάπτυξη στρατηγικών προϊόντων και νέων συνεργασιών και τη σημαντική μείωση των δανειακών υποχρεώσεων μέσω εναλλακτικών σεναρίων».

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v