Τροπολογία για ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών

Με τις προτεινόμενες διατάξεις, προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες που θα διέπουν τις λύσεις ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, διμερώς, οφειλετών που εξαιρούνται από τη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Τροπολογία για ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών

Νομοτεχνικές βελτιώσεις στις διατάξεις του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, κυρίως όσον αφορά τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά Ταμεία διμερώς, περιλαμβάνει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την μετεξέλιξη του ΟΓΑ σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις, προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες που θα διέπουν τις λύσεις ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, διμερώς, οφειλετών που εξαιρούνται από τη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού όπως αυτή προβλέπεται στο νόμο (ν. 4469/2017). Εντάσσει δε στη ίδια διαδικασία και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Στην πράξη, εξειδικεύονται λύσεις ρύθμισης των οφειλών που μπορούν να προτείνουν το Δημόσιο και οι ασφαλιστικοί Φορείς στους οφειλέτες που εξαιρούνται, για τους ειδικά προσδιοριζόμενους λόγους, από το πεδίο εφαρμογής του νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Αναλυτικά, προβλέπεται ότι, ύστερα από αίτηση των οφειλετών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου επειδή, σωρευτικά ή διαζευκτικά,

α) δεν εμπίπτουν στην περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 2,

β) εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 2,

γ) αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα,

το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να προτείνουν στους εν λόγω οφειλέτες λύσεις ρύθμισης των οφειλών τους προς αυτούς, εφαρμοζόμενης αναλογικά της προβλέψεις του νόμου.

Οι εν λόγω λύσεις ρύθμισης περιλαμβάνουν ισόποσες τοκοχρεωλυτικά υπολογισμένες, μηνιαίες δόσεις απαλλαγή σε ποσοστό 100% των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, δυνατότητα απαλλαγής από μέρος ή το σύνολο των τόκων και προσαυξήσεων και δυνατότητα διαγραφής μέρους της βασικής οφειλής με κριτήρια το ύψος των οφειλών, το εισόδημα και την αξία της περιουσίας των οφειλετών τους. Η υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου επιφέρει την αυτοδίκαιη απώλεια των τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις οφειλές που υπάγονται σε αυτήν.

Οι περαιτέρω λεπτομέρειες, εξαιρέσεις αλλά και η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, θα εξειδικευθούν με αποφάσεις των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών.

 

Ρούλα Σαλούρου salourou@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus