ΛΑΡΚΟ: Το σφιχτό roadmap πώλησης και το ψαλίδι επιδομάτων και μισθών

Ποια επιδόματα καταργούνται και ποιοι μισθοί εργαζομένων μειώνονται, σύμφωνα με την τροπολογία Χατζηδάκη. Τρεις μέρες μετά την ψήφιση, η αίτηση για ειδική διαχείριση. Πώς θα γίνει ο διαγωνισμός πώλησης. Oι εναλλακτικές.

ΛΑΡΚΟ: Το σφιχτό roadmap πώλησης και το ψαλίδι επιδομάτων και μισθών

Σειρά επιδομάτων που λάμβαναν όλα αυτά τα χρόνια οι περίπου 1.200 εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ καταργούνται υποχρεωτικά, με βάση την τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 της νομοθετικής ρύθμισης, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει ο ειδικός διαχειριστής είναι να μειώσει το μισθολογικό κόστος κατά 25% μεσοσταθμικά στις διαφορετικές κατηγορίες του προσωπικού. Στο ψαλίδι που θα βάλει συμπεριλαμβάνεται «η κατάργηση επιδομάτων εορτών, αδείας και παραγωγής (πριμ) που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ρήτρα ή όρο, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας, συμφωνίας ή διαιτητικής απόφασης».

Σύμφωνα και με όσα ανακοινώθηκαν από το υπουργείο, οι περικοπές θα επηρεάσουν κατά κύριο λόγο τους παλαιούς και υψηλόμισθους εργαζομένους των 2.000-3.000 ευρώ και άνω, ενώ οι αποδοχές των νέων και των χαμηλόμισθων θα παραμείνουν αμετάβλητες. Κατά το ΥΠΕΝ, το μέσο ετήσιο μισθολογικό κόστος προσεγγίζει τις 44.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ για τους πιο υψηλόμισθους (με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας) υπερβαίνει τις 73.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτική των μισθολογικών και άλλων παροχών των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ είχε βρεθεί στο παρελθόν στο στόχαστρο της κριτικής, με δεδομένη τη ζημιογόνο δραστηριότητα της εταιρείας.

Η ειδική διαχείριση

Κατά τ’ άλλα, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της νομοθετικής ρύθμισης, η διαδικασία της ειδικής διαχείρισης και της πώλησης της επιχείρησης ή τμημάτων αυτής θα επιδιωχθεί να γίνει με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, αλλά και με αρκετούς περιορισμούς έναντι αμφισβητήσεων αποφάσεων του ειδικού διαχειριστή, προκειμένου να τρέξει με ταχύτητα η εξυγίανση της ΛΑΡΚΟ.  

Έτσι, σε τρεις μέρες από την ψήφιση του νόμου, είτε το δημόσιο για απαιτήσεις που έχει κατά της βιομηχανίας είτε πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων υποβάλλουν αίτηση στο Εφετείο της καταστατικής έδρας της ΛΑΡΚΟ, για τη θέση της εταιρείας σε ειδική διαχείριση. Στην αίτηση περιλαμβάνεται και η πρόταση για ειδικό διαχειριστή.

Σε τέσσερις μέρες από την υποβολή της αίτησης ορίζεται η δικάσιμος και δύο μέρες πριν από αυτή, η αίτηση κοινοποιείται στην επιχείρηση. Σύμφωνα με τις διατάξεις, για κανένα λόγο δεν αναβάλλεται η  συζήτηση.

Η απόφαση του εφετείου δημοσιεύεται σε τρεις μέρες από τη συζήτηση, ενώ με τις διατάξεις ορίζεται ότι η ΛΑΡΚΟ θα συνεχίζει να λειτουργεί και να διατηρεί τις πάσης φύσεως συμβάσεις της. Ο διαχειριστής και μόνο για σπουδαίο λόγο μπορεί να καταγγέλλει συμβάσεις και εξ αυτών υποχρεωτικά αυτές των εργαζομένων με τις προαναφερόμενες συνέπειες.

Ο ειδικός διαχειριστής είναι εκείνος που διοικεί, λειτουργεί και εκπροσωπεί την επιχείρηση έναντι τρίτων ως προς τη διεκπεραίωση των συναλλαγών.

Με την τροπολογία, προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης της εταιρείας από το ελληνικό δημόσιο για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν στην ολοκλήρωση της ειδικής διαχείρισης. Μετά την πώληση της επιχείρησης στο σύνολό της ή επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, το ισόποσο της επιχορήγησης προαφαιρείται από τίμημα κι επιστρέφει κατά προτεραιότητα έναντι άλλου γενικού ή ειδικού προνομίου στο ελληνικό δημόσιο.

Ο ειδικός διαχειριστής σε 15 μέρες από τον διορισμό του προχωρά σε καταγραφή του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης και εκπονεί σχέδιο δράσης για επιχειρησιακές και χρηματοοοικονομικές εκτιμήσεις την περίοδο της διαχείρισης. Τρεις μέρες μετά το 15νθήμερο επιδίδεται η έκθεση καταγραφής στους υπουργούς ΠΕΝ και Οικονομικών.

Σε πέντε μέρες μετά την επίδοση της έκθεσης, οι δύο υπουργοί μπορούν να αμφισβητήσουν την έκθεση.

Η διαιτησία

Με τις διατάξεις της νομοθετικής ρύθμισης περιγράφεται επίσης και το στενό πλαίσιο της διαιτησίας ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη ΛΑΡΚΟ. Πρόκειται ουσιαστικά για την επίλυση της ιδιοκτησιακής διαφοράς επί του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ.

Σε τρεις μέρες από την αμφισβήτηση, ο ειδικός διαχειριστής επιδίδει στον υπουργό ΠΕΝ την κλήση σε διαιτησία, και εντός πέντε ημερών από την επίδοση, υπογράφεται συμφωνία διαιτησίας. Ορίζονται οι διαιτητές και σε τρεις μήνες από την επίδοση της αίτησης της διαιτησίας, πρέπει να περατωθεί η διαδικασία.

Διαγωνισμός

Μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης, ο διαχειριστής ή το ΤΑΙΠΕΔ κάνει οριστική απογραφή και διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ ή επιμέρους κλάδων.  

Εντός δέκα ημερών από την αποσφράγιση των προσφορών, ο διαχειριστής ή το ΤΑΙΠΕΔ συντάσσει έκθεση αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισμού και την κοινοποιεί στους ΥΠΟΙΚ και ΥΠΕΝ.

Αν δεν υποβληθεί νομότυπη προσφορά, τότε ο διαχειριστής κάνει ξανά διαγωνισμό με διακήρυξη εντός τριάντα ημερών. Αν και πάλι δεν τελεσφορήσει, τότε τα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ πωλούνται ως σύνολο ή τμηματικά με ελεύθερη διαπραγμάτευση.

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του 75% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας εντός 12 μηνών από τη θέση σε ειδική διαχείριση ή εντός εννέα μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας, τότε η ειδική διαχείριση λήγει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης.

Ποινική ασυλία

Τέλος, με την παράγραφο 12 της τροπολογίας, ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος της τα μέλη του Δ.Σ. της ΛΑΡΚΟ ή μέτοχοι και τα μέλη των Δ.Σ. αυτών δεν υπέχουν καμία ποινική ευθύνη, αστική, διοικητική ή άλλη κατά την άσκηση των καθηκόντων ή δικαιωμάτων τους, που αφορούν στη διαδικασία αποκρατικοποίησης ή στην αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή στην υπαγωγή τους σε λύση και εκκαθάριση ή σε πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία.

Επίσης, για τα προαναφερόμενα πρόσωπα, δεν λαμβάνονται ατομικά διοικητικά μέτρα ή μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για χρέη της εταιρείας, ανεξαρτήτως γενέσεως ή βεβαιώσεων αυτών.  

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v