Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κονδύλι 24,5 εκατ. για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων

Άνοιξε εκ νέου η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών». Ποιοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Κονδύλι 24,5 εκατ. για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων

Από 150.000 έως και 200.000 ευρώ μπορούν να λάβουν ερευνητικές ομάδες των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για να υλοποιήσουν συγκεκριμένα ερευνητικά έργα μέσω του προγράμματος «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών».

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης η οποία θα διαθέσει 24,5 εκατ. ευρώ, είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών Έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας στη χώρα.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται έως την 1η Ιουνίου. Υπενθυμίζουμε ότι αρχικώς η διαδικασία υποβολής άνοιξε στις 17 Φεβρουαρίου, ωστόσο λόγω της πανδημίας, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) ανακοίνωσε στις 19 Μαρτίου ότι παγώνει προσωρινά την υποβολή αιτήσεων. Ωστόσο, από τις 28 Απριλίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και πάλι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Όσον αφορά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 19 Μαρτίου, αυτές δεν χρειάζεται να επανυποβληθούν καθώς παραμένουν στο σύστημα.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, επιστημονικοί υπεύθυνοι (ΕΥ) των έργων που θα χρηματοδοτηθούν, μπορούν είναι μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) της χώρας, καθώς και ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-I, άρθρο 18 του Ν. 4310/2014) και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ).

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο (πρόταση) θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.

Ανάλογα με τη βαθμίδα την οποία κατέχει ο ΕΥ του ερευνητικού έργου, αυτό θα εντάσσεται σε μια από τις δύο παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Ι: Ερευνητικά Έργα ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή/τριας στις δύο πρώτες εισαγωγικές βαθμίδες σε ΑΕΙ, ΕΚ-Ι, ΕΠΙ και ΑΣΕΙ, αντίστοιχα.

Κατηγορία ΙΙ: Ερευνητικά Έργα ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή/τριας στις δύο υψηλότερες βαθμίδες σε ΑΕΙ, ΕΚ-Ι, ΕΠΙ και ΑΣΕΙ, αντίστοιχα.

Το προτεινόμενο έργο μπορεί να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής (ΦΥ), ο οποίος μπορεί να είναι ΑΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο-Ινστιτούτο (ΕΚ-Ι.) ή Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) ή Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ).

Κάθε πρόταση δύναται να υποβληθεί σε ένα επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο μίας από τις ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές: 1. Φυσικές Επιστήμες 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) 4. Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα 5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας 6. Κοινωνικές Επιστήμες 7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 8. Περιβάλλον και Ενέργεια 9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Η διάρκεια του προτεινόμενου ερευνητικού έργου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 36 μηνών.

Το ανώτατο ύψος της χρηματοδότησης, είναι 200.000 ευρώ για τις Επιστημονικές Περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας), Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Περιβάλλον και Ενέργεια και 150.000 ευρώ για τις Επιστημονικές Περιοχές: Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Σημειώνεται ότι το 50% της χρηματοδότησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αμοιβές προσωπικού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v