Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τα «ψιλά γράμματα» των δανείων με εγγύηση δημοσίου

Κονδύλι 250 εκατ. ευρώ για το κόστος της προμήθειας που θα καλούνταν να καταβάλουν οι επιχειρήσεις στα δάνεια με την εγγύηση της Αναπτυξιακής. Υπό ποιες προϋποθέσεις και έως ποιο ύψος θα επιδοτούνται. Οι όροι της δανειοδότησης.

Τα «ψιλά γράμματα» των δανείων με εγγύηση δημοσίου

Ένα δισεκατομμύριο ευρώ για εγγυήσεις δανείων και έως 250 εκατ. ευρώ για την επιχορήγηση της προμήθειας που θα καταβάλουν οι επιχειρήσεις που θα λάβουν εγγυημένα στο 80% δάνεια κεφαλαίου κίνησης πενταετούς διάρκειας, «προσφέρει» η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) στο «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19», που θα συσταθεί με τη συμμετοχή των εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η «πρόνοια» για την κάλυψη από την ΕΑΤ του κόστους προμήθειας προέκυψε μετά τις αντιδράσεις της αγοράς, που έκανε λόγο για επιβάρυνση των δανείων με επιπλέον κόστη. Μάλιστα σύμφωνα με την πρόσκληση, στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, η προμήθεια κατά το 4ο και 5ο έτος ανέρχεται στο 2%.

Αναλυτικά, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η προμήθεια η οποία καταβάλλεται άπαξ με την εκταμίευση του δανείου ανέρχεται σε 0,25% για το πρώτος έτος, σε 0,50% για το δεύτερο και τρίτο έτος και σε 1% για το τέταρτο και πέμπτο έτος. Αντίστοιχα, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η προμήθεια ανέρχεται σε 0,50%, 1% και 2%.

Η πρόσκληση της ΕΑΤ προς τις τράπεζες για τη σύσταση του Ταμείου από το οποίο εκτιμάται ότι θα χορηγηθούν δάνεια ύψους άνω των 3,5 δισ. ευρώ με εγγύηση στο 80% (συμπεριλαμβάνονται και οι πόροι που θα διαθέσουν οι τράπεζες), απεστάλη χθες και η εκδήλωση του ενδιαφέροντος από τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς (ΧΟ) θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην ΕΑΤ έως τις 26 Μαΐου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, θα ακολουθήσει η υπογραφή των συμβάσεων, ώστε να αρχίσει η χορήγηση των δανείων.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το ποσό του 1 δισ. ευρώ που θα δοθεί για εγγυήσεις μπορεί να διπλασιαστεί, ωστόσο αυτό θα κριθεί από τη ζήτηση που θα καταγράψει το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Η παρεχόμενη Εγγύηση αφορά νέα Δάνεια που θα συναφθούν μετά τη σύναψη της Επιχειρησιακής Συμφωνίας και που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Με τον όρο «χορήγηση» νοείται ο χρόνος εκταμίευσης των Δανείων αυτών (ή η πρώτη εκταμίευση σε περιπτώσεις σταδιακών εκταμιεύσεων των δανείων αυτών).

Η εγγύηση καλύπτει το Δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής στο πλαίσιο του Δανείου. Η εγγύηση θα έχει πενταετή διάρκεια. Το αίτημα κατάπτωσης, ωστόσο, είναι δυνατό να υποβληθεί μέχρι και την 31.12.2026, εάν έχει συντρέξει το γεγονός υπερημερίας μέχρι την 31.12.2025.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα λήψης δανείου έχουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιρειών συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

· κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014),

· κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων,

· είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31.12.2019,

· επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,

· επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ και

· εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).

Οι εξαιρέσεις

Από τη δανειοδότηση εξαιρούνται οι εξωχώριες επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους καθώς και επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) και εμφάνισαν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).

Επιλέξιμα Δάνεια

Τα δάνεια που θα χορηγηθούν, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

I. Δάνεια σε επιχειρήσεις που θα συναφθούν μετά τη σύναψη Επιχειρησιακής Συμφωνία με την τράπεζα και με ημερομηνία χορήγησης έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020.

II. Σκοπός χορήγησης των Δανείων είναι το Κεφάλαιο Κίνησης.

III. Δάνεια (περιλαμβανομένων των μη μετατρέψιμων Ο/Δ) με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος. 

IV. Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.

V. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Προς επιβεβαίωση αυτού, προβλέπονται σχετικές πρόνοιες στην οικεία δανειακή σύμβαση.

Ανώτατο ποσό Δανείου

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:

I. το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019. Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του ή

II. το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή

III. μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων I και II για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για την Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για Μεγάλη επιχείρηση

IV. ή το 10% του Συμφωνηθέντος Όγκου Χαρτοφυλακίου.

Η επιδότηση της προμήθειας

Όπως προαναφέρθηκε, το ποσό της προμήθειας επιχορηγείται μέσω του Ταμείου και έως του ποσού:

· για επιχειρήσεις όλων των κλάδων εκτός του πρωτογενή τομέα, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας: 800.000 ευρώ

· για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας: 120.000 ευρώ

· για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων: 100.000 ευρώ

· Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.

- Στην περίπτωση που η προμήθεια του αιτούμενου δανείου υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, τότε το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση ή τροποποιούνται οι όροι χορήγησης του δανείου (διάρκεια ή ύψος δανείου).

- Η λήψη της ενίσχυσης η οποία σχετίζεται με την προμήθεια εγγύησης δεν είναι υποχρεωτική και άπτεται της ευχέρειας του Δανειολήπτη.

- Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του εγγυημένου ποσού/Δανείου, τη διάρκεια του Δανείου, την προαναφερόμενη προμήθεια εγγύησης που ο Δανειολήπτης όφειλε να καταβάλει και το ποσό της προμήθειας που εν τέλει κατέβαλε (εφόσον υφίσταται).

- Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής Δανείου δεν διαφοροποιείται ούτε το ύψος της ενίσχυσης που ο Δανειολήπτης τυχόν έλαβε, ούτε επιστρέφεται τυχόν καταβληθείσα προμήθεια.

- Εκτός της καταβαλλόμενης προμήθειας, ουδεμία άλλη χρηματική επιβάρυνση καταβάλλεται επί των εν λόγω Εγγυήσεων, εξαιρουμένης τυχόν εισφοράς του ν. 128/1975.

- Η προμήθεια για το ποσό που δεν καλύπτεται από επιχορήγηση θα καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

- Ενίσχυση για προμήθεια εγγύησης δεν θα αποδίδεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας που αφορούν κάποια από τις κατηγορίες ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής.

- Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, ενίσχυση (προμήθεια εγγύησης ) χορηγείται εφόσον δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

- Οι ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων πρέπει να μην καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v