Στον υπουργό Ανάπτυξης οι αιτήσεις για στρατηγικές επενδύσεις

Τη δυνατότητα επιλογής για το πού θα καταθέσουν τους φακέλους θα έχουν οι στρατηγικοί επενδυτές καθώς, πέρα από τις υφιστάμενες δομές, αιτήσεις θα δέχεται και το υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν θα χρειάζονται πλέον «proof of funds».

Στον υπουργό Ανάπτυξης οι αιτήσεις για στρατηγικές επενδύσεις

Χωρίς την προσκόμιση «proof of funds» θα λαμβάνουν άδεια οι στρατηγικοί επενδυτές, ενώ προς ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση, θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση έγκρισης της επένδυσής τους απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στη βουλή.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, στο πλαίσιο απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης των Στρατηγικών Επενδύσεων, με παράλληλη διασφάλιση του πραγματοποιήσιμου από χρηματοοικονομικής πλευράς των στρατηγικών επενδυτικών εγχειρημάτων αντικαθίσταται η υποχρέωση προσκόμισης νομικά δεσμευτικού εγγράφου από τους επενδυτικούς φορείς, όπως δανειακής σύμβασης, με την υποχρέωση παροχής επιστολής προθέσεων χρηματοδότησης ή υποστήριξης από τον ίδιο τον επενδυτή ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή τρίτο, που κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας αποτελεί επαρκές μέσο για τον σκοπό της απόδειξης της ικανότητας χρηματοδότησης της επένδυσης.

Παράλληλα, η αρμοδιότητα έκδοσης των αδειών ή εγκρίσεων εγκατάστασης και λειτουργίας στρατηγικών επενδύσεων δύναται να ασκείται κατ’ επιλογή του φορέα της επένδυσης είτε από την, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, αρμόδια αρχή είτε από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τον ορισμό της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και  Επενδύσεων ως υπηρεσίας μιας στάσης για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Για τον σκοπό της επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών αλλά και απλοποίησης αυτών αναφορικά με τη διοικητική διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των ανωτέρω αδειών ή εγκρίσεων εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις που προβλέπουν την εκάστοτε αδειοδοτική ή εγκριτική διαδικασία για κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας.

Επίσης, στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης του πλαισίου παροχής φορολογικών κινήτρων σε στρατηγικές επενδύσεις και δεδομένης της σημασίας τους για την ανάπτυξη της οικονομίας, δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του συνόλου των κατηγοριών ενισχύσεων του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Γ.Α.Κ.) με αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, πάντα εντός των ορίων και προϋποθέσεων που θέτει ο Γ.Α.Κ. ή κατόπιν εγκριτικής απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το συνολικό δε ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης, καθώς και τα όρια και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αυτής θα εξειδικεύονται µε την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4608/2019.

Ταυτόχρονα, με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πάσης φύσεως ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή σε Ο.Τ.Α. ή εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., από ιδιώτες, για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, με αποτέλεσμα την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων σε ακίνητα των ανωτέρω προσώπων, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών.

Παράλληλα, βελτιώνεται και εξορθολογίζεται η διαδικασία ωρίμανσης των εν λόγω επενδυτικών έργων με την πρόβλεψη η σχετική διαγωνιστική διαδικασία δημοπράτησης των ακινήτων να έπεται του χαρακτηρισμού του επενδυτικού σχεδίου ως στρατηγικής επένδυσης από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

Τέλος, προσδιορίζονται η διαδικασία δημοπράτησης των δημόσιων ακινήτων επί των οποίων δύναται να πραγματοποιηθούν στρατηγικές επενδύσεις και το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για εκάστοτε ακίνητο, ανάλογα με τη φύση αυτού και το καθεστώς που το διέπει.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v