Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς θα ιδρύονται ιδιωτικά Επιχειρηματικά Πάρκα

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την ίδρυση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένων Μεγάλων Μονάδων. Ποιοι μπορούν να τα συστήσουν. Ποιοι μπορούν να «φιλοξενηθούν» εντός της έκτασης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Πώς θα ιδρύονται ιδιωτικά Επιχειρηματικά Πάρκα

Τη διαδικασία καθορισμού, οριοθέτησης και οργάνωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική ΚΥΑ έμενε στο συρτάρι για τουλάχιστον δύο χρόνια, καθώς τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Σεπτέμβριο του 2018, αλλά δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την Πέμπτη.

Η έκδοση της συγκεκριμένης ΚΥΑ προβλέπεται από το άρθρο 166 του ν. 4512/2018. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ως μεμονωμένες μεγάλες μονάδες θεωρούνται αυτές που έχουν έκταση τουλάχιστον 150 στρέμματα για δραστηριότητες υψηλής όχλησης και 100 στρέμματα για δραστηριότητες μέσης όχλησης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, για την οριοθέτηση ΕΠΜΜΜ απαιτείται η έκδοση σχετικής ΚΥΑ από τους συναρμόδιους υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά την ίδρυσή του, το ΕΠΜΜΜ μπορεί να ιδρυθεί είτε από υφιστάμενη είτε από νέα μεμονωμένη μεγάλη μονάδα. Ως υφιστάμενη μεμονωμένη μεγάλη μονάδα θεωρείται η νομίμως λειτουργούσα μεμονωμένη μεγάλη μονάδα, στην προς οριοθέτηση ΕΠΜΜΜ έκταση. Ως νέα μεμονωμένη μεγάλη μονάδα θεωρείται η προς εγκατάσταση ή εφοδιασμένη με γνωστοποίηση ή έγκριση εγκατάστασης μεμονωμένη μεγάλη μονάδα, στην προς οριοθέτηση ΕΠΜΜΜ έκταση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χωροθέτηση του ΕΠΜΜΜ αποτελεί μία εκ των (α) και (β) περιπτώσεων:

  • Η χωροθετική εξάρτηση της μεμονωμένης μεγάλης μονάδας από πρώτες ύλες ή/και μεταφορικές υποδομές,
  • Η τεκμηριωμένη αδυναμία εγκατάστασης της ΜΜΜ λόγω συνθηκών που δεν δύνανται να εξυπηρετήσουν τις λειτουργικές ανάγκες της ΜΜΜ σε τυχόν υφιστάμενο Οργανωμένο Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) εντός της ίδιας Περιφέρειας, καθώς και σε θεσμοθετημένες βιομηχανικές χρήσεις γης.

Για την ανάπτυξη ΕΠΜΜΜ δεν απαιτείται η ίδρυση Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) με αποκλειστικό σκοπό τη δραστηριότητα αυτή. Η πρωτοβουλία ανάπτυξης, διοίκησης και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου ανήκει σε εταιρεία, η οποία πρέπει να έχει τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας, και να χαρακτηρίζεται ως Μεμονωμένη Μεγάλη Μονάδα.

Στους σκοπούς του καταστατικού του φορέα ανάπτυξης, θα πρέπει ρητά να περιλαμβάνεται η ανάπτυξη, διοίκηση και διαχείριση του ΕΠΜΜΜ, ενώ υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες που επιθυμούν να αναγνωριστούν ως φορείς ΕΠΜΜΜ, θα πρέπει να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους προκειμένου να εκπληρώνονται οι συγκεκριμένοι σκοποί.

Για να υποβάλει αίτηση για την έγκριση ανάπτυξης ΕΠΜΜΜ, ο φορέας ανάπτυξης πρέπει να διασφαλίζει το σύνολο (100%) της απαιτούμενης έκτασης ενώ για τη δημιουργία του ΕΠΜΜΜ δεν απαιτείται πολεοδόμηση της έκτασης.

Για την εσωτερική οργάνωσή του, καταρτίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών που ορίζονται στην ΚΥΑ, Σχέδιο Εσωτερικής Οργάνωσης (Σχέδιο Διάταξης).

Το Σχέδιο Εσωτερικής Οργάνωσης, το οποίο εγκρίνεται με την κοινή υπουργική οριοθέτησης του ΕΠΜΜΜ, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:

  • τη δημιουργία δικτύου κυκλοφορίας και αδόμητων ζωνών που θα εξασφαλίσουν την εσωτερική κίνηση οχημάτων και πεζών, καθώς και την κατασκευή των αναγκαίων βασικών υποδομών,
  • τη δημιουργία αδόμητης ζώνης που θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη περιμετρικού πρασίνου,
  • τον καθορισμό των ζωνών/τμημάτων στις οποίες θα είναι δυνατή η οικοδόμηση με σαφή αναγραφή των όρων δόμησης, και ανάλογα με τις συγκεκριμένες κατά περίπτωση συνθήκες και ανάγκες, τη δημιουργία και άλλων βασικών υποδομών.

Σε περίπτωση που ο φορέας ανάπτυξης του πάρκου αποφασίσει να προβεί στην πολεοδόμηση της έκτασης, αντί Σχεδίου Εσωτερικής Οργάνωσης, καταρτίζεται, υποβάλλεται και εγκρίνεται Πολεοδομική Μελέτη.

Στην περίπτωση πολεοδόμησης οι όροι δόμησης είναι οι εξής: Ποσοστό κάλυψης = 60%, Συντελεστής Δόμησης μέχρι 1,4 για τις βιομηχανικές και 1,2 για τις υπόλοιπες χρήσεις και Κοινόχρηστοι Χώροι >25%. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται χώροι εντός του ΕΠ με ήδη διαμορφωμένη χρήση καθώς και κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που περιλαμβάνονται σε ζώνη κατά μήκος του ενεργού δικτύου της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στα ΕΠΜΜΜ επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία αποκλειστικά του φορέα ανάπτυξης. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εγκατάσταση και η λειτουργία:

  1. Συνδεδεμένων με τον φορέα ανάπτυξης επιχειρήσεων
  2. Συνεργαζόμενων ή ανεξάρτητων με το φορέα ανάπτυξης επιχειρήσεων, οι οποίες οφείλουν να έχουν σχέση βιομηχανικής υπεργολαβίας με αυτόν.

Σχέση βιομηχανικής υπεργολαβίας υφίσταται όταν οι ως άνω ανεξάρτητες επιχειρήσεις παράγουν προϊόντα με βάση οδηγίες και σχέδια του φορέα ανάπτυξης (βιομηχανικός εντολέας) και για λογαριασμό του, προκειμένου αυτός, να ενσωματώσει τα προϊόντα αυτά στα τελικά προϊόντα της επιχείρησής του.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v