Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για να ενταχθούν σε clusters καινοτομίας

Ενεργοποιήθηκε η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας. Στα 34,68 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός. Ποιες δαπάνες επιδοτούνται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για να ενταχθούν σε clusters καινοτομίας

Με επιδότηση που μπορεί να ανέλθει έως και το 80% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου, θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε έναν από τους 25 Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας (ΣΣΚ) οι οποίοι συστάθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/Φορέας Αρωγός».

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της επιδότησης, αποτελεί η υποβολή πρότασης – αίτησης βάσει της οποίας θα αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση θα υλοποιήσει, μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, επιχειρηματικά σχέδια καινοτομίας υποστηριζόμενα από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 34,68 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, θα «δέχεται» αιτήσεις έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους εξής θεματικούς τομείς: Αγροδιατροφή, Βιο-επιστήμες και Υγεία/Φάρμακα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κλιματική Αλλαγή, Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Υλικά – Κατασκευές, Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Υπογραμμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός, (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή), των επιχορηγουμένων ενεργειών στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής για κάθε επιχείρηση-μέλος του ΣΣΚ δεν μπορεί να υπολείπεται των 20.000 ευρώ και να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Αντίστοιχα, ο συνολικός προϋπολογισμός, των επιχορηγουμένων ενεργειών στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς για κάθε επιχείρηση-μέλος του ΣΣΚ δεν μπορεί να υπολείπεται των 50.000 ευρώ και να υπερβαίνει τις 450.000 ευρώ.

Όπως ορίζει το πρόγραμμα, στα επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων θα αναλύονται οι ενέργειες που θα υλοποιήσει η κάθε επιχείρηση. Στόχος αυτών των σχεδίων θα είναι η ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, η υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσής τους σε αγορές στόχους, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και η δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας μέσω των ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε ΣΣΚ.

Επισημαίνεται ότι η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει με μία και μόνο πρόταση.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρήσεων-μελών των ΣΣΚ που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, είναι οι εξής:

α) Ενισχύσεις Καινοτομίας για μμε (άρθρο 28, ΕΚ651/2014).

  • Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.
  • Δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις, που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.
  • Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

β) Έρευνα και ανάπτυξη πρωτότυπου προϊόντος /μελέτη σκοπιμότητας

  1. Δαπάνες προσωπικού, μόνιμου ή επί συμβάσει: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολείται στο έργο.
  2. Δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό: Δαπάνες οργάνων/εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στο έργο. Δαπάνες για κτήρια, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όσον αφορά τα κτήρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης, που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου.
  3. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
  4. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου. Στην κατηγορία αυτή προβλέπεται σταθερό ποσοστό απλοποιημένου κόστους ύψους 25% επί του συνόλου των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, εξαιρουμένων των επιλέξιμων άμεσων δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών. Επισημαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου ως υπεργολάβοι δεν θεωρούνται προσωπικό του δικαιούχου.
  5. Μελέτες σκοπιμότητας.

γ) Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία

Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

δ) Ενισχύσεις/Δαπάνες για συμμετοχή μμε σε εκθέσεις

Ενισχύσεις για τη συμμετοχή των μμε σε εμπορικές εκθέσεις: δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v