Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κίνητρα για την ενίσχυση επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία

Στο 70% το ποσοστό της επιδότησης για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία». Ποιοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Τα όρια του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Κίνητρα για την ενίσχυση επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία

Επιχορήγηση ύψους από 9.500 έως και 196.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία».

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: Αγροδιατροφή (μεταποίηση-αγροτικών προϊόντων/τρόφιμα, ποτά), Γούνα - Δερμάτινα Προϊόντα, Περιβάλλον (ενέργεια - μεταλλικές κατασκευές) και στον Τουρισμό.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να κυμανθεί από τις 15.000 έως τις 280.000 ευρώ, ενώ το ύψος της επιδότησης ορίζεται στο 70%. Επισημαίνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει προϋπολογισμό άνω των 280.000 ευρώ, ωστόσο το υπερβάλλον ποσό δεν θα επιδοτηθεί και θα πρέπει να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.

Υπογραμμίζεται ότι αν ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι μικρότερος από 15.000 ευρώ, η επένδυση δεν μπορεί να υπάγεται στο εν λόγω πρόγραμμα.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2021 και δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/8/2018, νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από την 1/1/2018 έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης, καθώς και υπό σύσταση επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που θα συσταθούν μετά την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι κατηγορίες επενδυτικών δαπανών που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, είναι οι εξής:

  • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα - εξοπλισμός
  • Μεταφορικά μέσα
  • Λογισμικά-υπηρεσίες λογισμικού
  • Ιστοσελίδα/E-shop
  • Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών
  • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
  • Λειτουργικές δαπάνες
  • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v