Μνημόνιο συνεργασίας του ΣΕΔ με το ΚΕΜΕΧ του ΕΚΠΑ

Από την πλευρά του ΣΕΔ υπέγραψε ο Πρόεδρος του Χαράλαμπος (Μπάμπης) Εγγλέζος, ενώ από το ΚΕΜΕΧ, ο διευθυντής του Αν. Καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος.

Μνημόνιο συνεργασίας του ΣΕΔ με το ΚΕΜΕΧ του ΕΚΠΑ

Στις 2/03/2021 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΣΕΔ και του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ- UoA CFS), του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Από την πλευρά του ΣΕΔ υπέγραψε ο Πρόεδρος του Χαράλαμπος (Μπάμπης) Εγγλέζος, ενώ από το ΚΕΜΕΧ, ο διευθυντής του Αν. Καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος.

Ο ΣΕΔ είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που έχει αναγνωρισθεί από τη Βουλή των Ελλήνων ως θεσμικός φορέας της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, (ν. 3756/2009, άρθρο 10, παρ.4, ΦΕΚ 53 Α' και 3763/2009, άρθρο 27, παρ.2, ΦΕΚ 80 Α') και συμμετέχει σαν εκπρόσωπος των Ιδιωτών Επενδυτών, μαζί με άλλους 7 φορείς: Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΣΜΕΧΑ (εκπρόσωπος των χρηματιστηριακών εταιρειών), ΕΝΕΙΣΕΤ (εκπρόσωπος των εισηγμένων εταιρειών), ΕΕΤ (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών), ΕΘΕ (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών),ΣΕΠΕΥ (εκπρόσωπος των ΑΕΕΔ και των ΕΠΕΥ) και ΕΕΕΚ (Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων) στη "Συμβουλευτική Επιτροπή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς". Καταστατικός ρόλος του ΣΕΔ μεταξύ άλλων είναι η διάδοση και εξάπλωση της επενδυτικής συνείδησης στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό ορίζοντα, η συνεχής προσπάθεια εκπαίδευσης και βελτίωσης της επενδυτικής και χρηματιστηριακής παιδείας των επενδυτών και η προώθηση της χρήσης του διαδικτύου, ως μέσου ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων σε θέματα Κεφαλαιαγοράς.

Το ΚΕΜΕΧ από τα τέλη του 1990 που ιδρύθηκε από τον Τομέα Οικονομικής & Διοίκησης των Επιχειρήσεων- Χρηματοοικονομική του ΤΟΕ/ΕΚΠΑ, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης (σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό επίπεδο και σε δια βίου εκπαίδευση) στο πεδίο της οικονομικής και διοίκησης των επιχειρήσεων και της χρηματοοικονομικής, και συμπεριλαμβάνει στις δραστηριότητές του την εις βάθος μελέτη της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και των σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης των εταιριών, των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, εμπορευμάτων και ενέργειας, των εναλλακτικών και ηθικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νέων τεχνολογιών και εφαρμογών FinTech στις εταιρίες και στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Τα δύο μέρη, στο πλαίσιο του θεσμικού και επιχειρησιακού τους ρόλου, συμφώνησαν να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις δυνατότητές τους, προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν δράσεις-παρεμβάσεις προς όφελος των φοιτητών και της επιμόρφωσης τους σε θέματα Χρηματιστηριακών Επενδύσεων, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Ευθύνης.

Ειδικότερα τα δύο μέρη συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που περιλαμβάνει:

α) Προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε γνωστικά αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος,
β) Επιμόρφωση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), αλλά και επενδυτών, σχετικά με την λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την Εταιρική Διακυβέρνηση & Κοινωνική Ευθύνη των εισηγμένων εταιρειών.
γ) Παρακολούθηση δραστηριοτήτων και Γενικών Συνελεύσεων εισηγμένων εταιρειών
δ) Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ του ΣΕΔ, του Εργαστηρίου και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων
ε) Προσέλκυση πόρων για τη δημιουργία υποδομών προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσιακές ανάγκες
στ) Διάχυση της γνώσης και των πληροφοριών με δημοσιεύσεις άρθρων, μελετών και βιβλίων
ζ) Διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων
η) Λοιπές δράσεις κοινού ενδιαφέροντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v