Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς θα επιδοτηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές στον τουρισμό

Για 6 μήνες, οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για κάθε νέα θέση εργασίας που αφορά εποχικά εργαζόμενο, χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Ανοίγει στις 18:00 η πλατφόρμα στο σύστημα Εργάνη.

Πώς θα επιδοτηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές στον τουρισμό

Δυνατότητα επιδότησης του συνόλου των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών για τους εργαζόμενους που θα προσλάβουν το επόμενο διάστημα και έως 6 μήνες αποκτούν πλέον και οι επιχειρήσεις-εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, καθώς οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα.

Το πρόγραμμα αφορά ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών, χώρους κατασκήνωσης, επιχειρήσεις αγροτουρισμού, χώρους διαμονής σύντομης διάρκειας, ταξιδιωτικά γραφεία, γραφεία οργανωμένων ταξιδιών κι άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων, κινητές μονάδες εστίασης, υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, γεύματα που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες, καθώς και δραστηριότητες παροχής ποτών. Προσοχή όμως, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, θα πρέπει η νέα πρόσληψη να αφορά εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

Όπως μάλιστα ξεκαθαρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν προσλήψεις εργαζομένων οι οποίοι επιδοτήθηκαν το 2019 και το 2020 ως εποχικά εργαζόμενοι, με βάση την πρόβλεψη του σχετικού νόμου, για τουλάχιστον 100 ημερομίσθια και έλαβαν τακτικό επίδομα ανεργίας, βάσει των σχετικών διατάξεων του νόμου 1454/85.

Σημειώνεται επίσης ότι στην αίτηση αυτή οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα πρέπει να δηλώσουν ότι οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα είναι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης. Όπως, τέλος, κι ότι ύστερα από την έγκριση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων - εργοδοτών για την ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων στο πρόγραμμα και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής τους, οι επιχειρήσεις - εργοδότες θα πρέπει αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, να προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και θα δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, θα λογίζεται ως μη γενόμενη.

Και στην αίτηση αυτή οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα πρέπει να δηλώνουν, επίσης, ότι οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα είναι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης με προηγούμενη πρόσληψη.

Το πρόγραμμα

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα που «τρέχει» από τον περασμένο Οκτώβριο έχει ως στόχο τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, με την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων), για 6 μήνες, σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών.

Για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη στο πρόγραμμα, η νέα πρόσληψη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της επιδότησης των εισφορών, με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200 ευρώ.

Εκτός από τους εργαζόμενος στον τουρισμό - επισιτισμό χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι προσληφθούν από την 1-10-2020 και εφεξής, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Βέβαια, κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους δεν πρέπει:

α) να είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή με άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους,

β) να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση - εργοδότη.

Υπάρχουν δε, και όροι - δεσμεύσεις. Έτσι, στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα, ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18-9-2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.

Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:

α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου,

β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.

Για τους εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη θα είναι διαθέσιμο για υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων από σήμερα το απόγευμα, μετά τις 18:00.

Από σήμερα το απόγευμα ξεκινούν άλλωστε και οι αιτήσεις Α' φάσης για την ένταξη στο μηχανισμό Συν-Εργασία Ιουλίου καθώς και οι αιτήσεις ένταξης Β' φάσης για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως τις 31 Ιουλίου για τις αιτήσεις και τις διορθώσεις του Ιουλίου, ενώ στην περίπτωση των αιτήσεων και ορθών επαναλήψεων Μαΐου, Ιουνίου, η πλατφόρμα του συστήματος θα είναι ανοικτή έως και τις 16/7/2021. Η υποβολή δηλώσεων αφορά εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β' φάσης καθώς και τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β' φάσης.

 

Ρούλα Σαλούρου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v