Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στήνεται ο «Τειρεσίας» για όλα τα χρέη πολιτών-επιχειρήσεων

Δημόσια διαβούλευση για το νομοθετικό πλαίσιο που θα βαθμολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των φορολογουμένων αλλά και των εταιρειών. Η ανεξάρτητη αρχή, το κεντρικό μητρώο και τι θα καταγράφει.

Στήνεται ο «Τειρεσίας» για όλα τα χρέη πολιτών-επιχειρήσεων

Σε Δημόσια Διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο δημιουργεί το πλαίσιο ώστε να καταγράφεται το σύνολο των οφειλών τόσο των φορολογουμένων, όσο και των επιχειρήσεων.

Με βάση τις ρυθμίσεις χρέη σε Εφορία, ΕΦΚΑ, Δήμους, δημόσιους οργανισμούς και τράπεζες, καθώς και τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία θα διαμορφώνουν την πιστοληπτική ικανότητα.

Όπως προβλέπεται συστήνεται Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης αλλά και Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (στην Τράπεζα της Ελλάδος) που θα καταγράφει σε λεπτομερή βάση το ιστορικό πληρωμών κάθε δανείου που χορηγείται.

Στόχος είναι τα στοιχεία να επιτρέψουν τη δημιουργία μιας «βαθμολογίας» με βάση την οποία θα μπορούν να αποφασίζονται οι χορηγήσεις δανείων ή να γίνονται ρυθμίσεις οφειλών.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει να λειτουργήσει το πλαίσιο την επόμενη χρονιά και να αποτελέσει βάση και για φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως οι εταιρείες επικοινωνιών και ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών:

  • Η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, θα συγκεντρώνει και θα ομαδοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τις συμπεριφορές πληρωμών προς όλες τις οντότητες του Δημόσιου τομέα. Θα ανταλλάσσει πληροφορίες και βαθμολογίες με άλλους φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
  • Η βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα παράγεται από το σύστημα μέσω επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα, με χρήση αλγορίθμων.
  • Η βαθμολογία που θα λαμβάνουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  • Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν στην Αρχή με ακρίβεια και επικαιροποιούν ανά μήνα, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται στα αρχεία για τους οφειλέτες τους, για το χρονικό διάστημα των τελευταίων 24 μηνών.

Στα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγονται περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Για τα φυσικά πρόσωπα: όνομα και επώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα, Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση της κύριας κατοικίας και του τόπου εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΜΚΑ,
  • Για τα νομικά πρόσωπα: επωνυμία, νομική μορφή, αριθμός στο Γ.Ε.ΜΗ. Α.Φ.Μ., πληροφορίες ταυτοποίησης των εκπροσώπων τους, διεύθυνση και τηλεφωνικός αριθμός της έδρας τους.
  • Πληροφορίες σχετικά με την οφειλή: στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός ταμειακής βεβαίωσης ή ο αριθμός σύμβασης, η φύση της οφειλής, βασικοί όροι της οφειλής, προσαυξήσεις και πρόστιμα, διάρκεια αποπληρωμής, επιτόκιο και μεταβολές τους, οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους, οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής, ρυθμίσεις της οφειλής, μεταβολές στο πρόσωπο του οφειλέτη λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής, πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και για την πορεία της δικαστικής προσβολής τους, την άσκηση ποινικής δίωξης ή την ποινική καταδίκη λόγω μη καταβολής της οφειλής, αν η μη καταβολή της συνιστά αξιόποινη πράξη.
  • Πληροφορίες σχετικά με πτώχευση του υποκειμένου των δεδομένων, την κήρυξή του ως συγγνωστού και την απαλλαγή του.
  • Πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική συμπεριφορά του υποκειμένου όπως: η ιδιότητά του ως ανέργου, στοιχεία εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v