Ευρωσύμβουλοι: Γ.Σ. στις 28/6 για αύξηση κεφαλαίου

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και τη ματαίωση του προγράμματος διάθεσης μετοχών καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι στις 28/6/2013.

Ευρωσύμβουλοι: Γ.Σ. στις 28/6 για αύξηση κεφαλαίου
Η εταιρία Ευρωσύμβουλοι συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 11.30 με βασικό θέμα την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. καλείται να συζητήσει και αποφασίσει για τα κάτωθι:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, 1η Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012.

Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920. καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2013.

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2013.

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών.

Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

Ματαίωση του προγράμματος Διάθεσης Μετοχών της εταιρίας που είχε αποφασιστεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του ν.2190/1920 και της χρήσης μέρους των ιδίων μετοχών της για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της από το ως άνω Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών, όπως όλα τα ανωτέρω είχαν αποφασιστεί από την Έκτακτη Γ.Σ. της 17.12.2012.

Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρο 7β΄ του Κ.Ν.2190/1920.

Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v