Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σάνυο: Αλλαγή επωνυμίας σε «Τρόπαια Συμμετοχική»

Από 21/11 αλλάζει η επωνυμία της Σάνυο σε "Τρόπαια Συμμετοχική", όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Σάνυο: Αλλαγή επωνυμίας  σε «Τρόπαια Συμμετοχική»

Από 21/11 αλλάζει η επωνυμία της Σάνυο σε "Τρόπαια Συμμετοχική", με το σύνολο των μετοχών της εταιρίας να ανέρχεται σε 510.840 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι, την 13η Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε, η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α.1. Αποφάσισε ομόφωνα (i) την αύξηση της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ σε εκατό (100,00 €) ευρώ, με συνακόλουθη µείωση των υφιστάμενων μετοχών της από 51.083.993 σε 510.840 μετά ψήφου κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split) σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή σε αντικατάσταση εκατό (100) παλαιών μετοχών και (ii) την περαιτέρω µείωση της ονοµαστικής αξίας έκαστης µετοχής από εκατό (100,00 €) ευρώ σε ένα (1,00 €) ευρώ µε σκοπό το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 510.840,00€ διαιρούμενο σε 510.840 μετά ψήφου κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία και

Α.2. Αποφάσισε ομόφωνα, την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού της τίτλου σε «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» αντίστοιχα.

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα είναι «TROPEA HOLDING S.A.» με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας.

Β. Ακολούθως καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η υπ αριθμ. πρωτ. Κ2-5979/15.10.2013 απόφαση του τμήματος Α, της Δ/νσης Α.Ε & Πίστεως της Γενικής Δ/νσης Εσωτ. Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκαν οι αποφάσεις της από 13.09.2013 Α' Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας σχετικά με την τροποποίηση του κεφαλαίου και της επωνυμίας της εταιρείας καθώς επίσης και οι τροποποιήσεις των σχετικών άρθρων του καταστατικού της.

Γ. To Χ.Α. στη Συνεδρίαση της 12.11.2013: α) ενέκρινε την πίστωση των ως άνω 510.840 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας και την ένταξή τους σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης όπως ίσχυε και για τις υφιστάμενες μετοχές της εταιρείας. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο ΧΑ θα πραγματοποιηθεί μετά την άρση από το καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας, β) ενημερώθηκε για την περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από εκατό (100) σε ένα (1) ευρώ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και γ) ενημερώθηκε για την αλλαγή της επωνυμίας σε «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.».

Δ. Με απόφαση της εταιρίας, ορίζεται ότι: α) δικαιούχοι των παραπάνω μετοχών που προέκυψαν από το reverse split είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 18.11.2013 για την εν λόγω εταιρία.
Η πίστωση των 510.840 νέων μετοχών, με την τελική νέα ονομαστική αξία του ενός (1) ευρώ, ορίζεται για τις 21.11.2013.

Έτσι, από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας θα ανέρχεται σε 510.840 κοινές ονομαστικές μετοχές, και θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) και β) από 21.11.2013 τροποποιείται η επωνυμία της εταιρείας σε «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v