Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προοδευτική: Διευκρινίσεις για τα αποτελέσματα 2013

Σε διευκρινίσεις αναφορικά με τα αποτελέσμαρα 2013 καθώς και για τα προσδοκόμενα έσοδα, προχώρησε σήμερα η Προοδευτική κατόπιν σχετικού ερωτήματος του ΧΑ. Τι λέει για φορολογική ενημερώτητα.

Προοδευτική: Διευκρινίσεις για τα αποτελέσματα 2013

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της Προοδευτικής εμφανίζουν μικρότερη επιβάρυνση καθώς διαμορφώθηκαν σε  ζημιές μετά φόρων 1.926 εκατ. € στη χρήση 2013 έναντι ζημιών 3.436 εκατ. € στη χρήση 2012.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας: 

H Διοίκηση της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων της επιστολής του ΧΑ, ενημερώνει ότι αναφορικά με το ερώτημα των ετησίων συνολικών εσόδων της εταιρείας για το 2013 από την κατάσταση συνολικού εισοδήματος των οικονομικών καταστάσεων του 2013 σελ. 30, είναι 2.284 εκατ. €, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος του, όπως αναφέρεται και στη σελ. 14 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2013 και δη στην Έκθεση του Δ.Σ., αφορά την λογιστικοποίηση του υπολοίπου εσόδου ποσού ύψους 2,2 εκατ. € από την εκτέλεση της τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης 1409/2009 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την εγγραφή πίστωσης υπέρ της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ», στην οποία συμμετέχει και η Εταιρεία μας.

Κατά την 24.03.2014 όμως με απόφαση του, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε την καταχώριση εσόδου (λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης) στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2013, ποσό ύψους 2,2 εκατ. €, λόγω του ότι το Υπουργείο Τουρισμού ενημέρωσε, με την υπ΄ αριθμ. 6040 / 27.3.2013 επιστολή του, την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ» ότι ζήτησε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την εκτέλεση της τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης 1409/2009 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την εγγραφή πίστωσης για ποσό 30 εκατ. € περίπου υπέρ της, στην οποία συμμετέχει και η Εταιρεία μας με ποσοστό 24%, ήτοι ποσό 7,2 εκατ. € περίπου υπέρ της Εταιρείας και επίσης λόγω του ότι το 2009 είχε διενεργήσει πρόβλεψη για τον ίδιο λόγο ποσού ύψους 1,5 εκατ. € περίπου και το 2012 πρόβλεψη ποσού 3,5 εκατ. €.

Σας επισυνάπτουμε στην παρούσα επιστολή και τις αποφάσεις του Υπουργείου Τουρισμού 29587 / 20.12.2013, 1974 / 24.1.2014, 2854 / 31.01.2014, 7311 / 21.03.2014 και 7782 / 28.03.2014 στις οποίες εγκρίθηκε η πληρωμή του ποσού των 29.936.021,36 €, έως τις 30.04.2014.

Αναφορικά με τα λοιπά ερωτήματα της επιστολής σας, σας ενημερώνουμε ότι:

α) Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου εμφανίζουν μικρότερη επιβάρυνση από ζημιές μετά φόρων 3.436 εκατ. € της χρήσης 2012 σε ζημιές μετά φόρων 1.926 εκατ. € στην χρήση 2013, όπως αναφέρεται και στην σελ. 30 της Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2013 και μάλιστα στην Έκθεση του Δ.Σ. σελ. 9 αναφέρεται ότι το Δ.Σ. στις 24.03.2014 αποφάσισε την διαγραφή λοιπών κονδυλίων απαιτήσεων του Ενεργητικού της, ποσού ύψους 2.599.293,87 € τα οποία είναι παλαιά και τα οποία βέβαια η Εταιρεία συνεχίζει να διεκδικεί ( η υπόθεση ΚΑΖΙΝΟ έχει κρατήσει πάνω από 20 χρόνια).

β. Κατά την 24.03.2014 με απόφαση του, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε, κατόπιν επανεκτίμησης της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων της, την διαγραφή λοιπών κονδυλίων απαιτήσεων του Ενεργητικού της, ποσού ύψους 2.599.293,87 € τα οποία είναι παλαιά.

β) Τα μέτρα που προτίθεται η Διοίκηση της Εταιρείας να προβεί για την ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων είναι, όπως αναφέρεται στη σελ. 9, των σημαντικών γεγονότων μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, της Έκθεσης του Δ.Σ

1. Mε την προσδοκώμενη είσπραξη ποσού ύψους 7,2 εκατ. € της απαίτησης της Εταιρείας από το αναλογούν της επιδικασθέν ποσό υπέρ της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1409 / 2009 τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

2. Των αναμενόμενων δικαστικών αποφάσεων για τα έργα

2α. Φράγματος Συκιάς,
2β. Καμμένων Βούρλων και
2γ. Ολυμπιακού Χωριού

η Εταιρεία θα έχει την δυνατότητα, βάσει των παραπάνω εξελίξεων να έλθει σε ρυθμίσεις για τα φορολογικά της θέματα, ούτως ώστε να λειτουργεί κανονικά για τις σημερινές συνθήκες και να μειώνει τις υποχρεώσεις της.

Επίσης προσδοκά ότι θα αναλάβει και κάποιο έργο προς εκτέλεση ή κάποια υπεργολαβία με όρους που θα είναι οπωσδήποτε θετικοί για την Εταιρεία και όχι με πρόσθετο ρίσκο.

Εφ' όσον αναλάβει έργο θ' αυξήσει και το προσωπικό της.

Επίσης εντός του α' Εξαμήνου του 2014 θα έχουμε και το αποτέλεσμα της διαιτησίας για το έργο της Craiova, στη Ρουμανία με αίτημα 13 εκατ. €, όπου στη κ/ξία με την εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ η Εταιρεία έχει συμμετοχή 65%.

Άρα, εν κατακλείδι το 2014 θα είναι αρκετά καθοριστικό σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην Ελλάδα για να αποφασίσει τους στόχους της για το μέλλον με πιο ξεκάθαρα δεδομένα

γ) Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων όπως αναφέρεται στην Έκθεση του Δ.Σ. σελ. 8, παραγ. στ, είναι 3 εκατ. €

Το συνολικό ποσοστό τους επί των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου είναι 31,78 %.

δ) Αναφορικά με τις φορολογικές της υποχρεώσεις ποσού ύψους 3 εκατ. €, η Διοίκηση της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στη σελ.8 παραγ. στ. της Έκθεσης του Δ.Σ,

στ. Επίσης, η Διοίκηση της Εταιρείας αναμένει την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου που βρίσκεται σε εξέλιξη και ακόμα βρίσκεται σε διαδικασία επαναρρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας ύψους € 3 εκ. περίπου. Για τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις η Εταιρεία ήδη έχει εκχωρήσει μέρος από το συνολικό ποσό των 7,2 εκατ. € που της αναλογεί στην «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ» σύμφωνα με την 1409/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Επιπλέον ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω η Εταιρεία με την είσπραξη στις 30.04.2014 το ποσό των 7,2 εκατ. € που της αναλογεί στην «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ», όπως αναφέρει και οι αποφάσεις του Υπουργείου Τουρισμού και οι οποίες σας έχουν επισυναφθεί, υποχρεωτικά θα ρυθμίσει και τις υποχρεώσεις αυτές.

ε) Όσο αφορά την συμμετοχή της Εταιρείας σε έργα του Δημοσίου, ήδη διαθέτει ασφαλιστική ενημερότητα, αναφορικά δε με την φορολογική ενημερότητα, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο θέμα αμέσως μόλις διευθετηθεί η είσπραξη από το Ελληνικό Δημόσιο στην «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ» θα διευθετήσει και τις φορολογικές της υποχρεώσεις.
Επομένως η Εταιρεία θα διαθέτει και φορολογική ενημερότητα για την συμμετοχή της σε Ελληνικά Δημόσια Έργα.

στ) Το ύψος του τρέχοντος ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων (Δημόσια –Ιδιωτικά) είναι μηδέν.

ζ) Όπως αναφέρεται και στην σελ. 5 της Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2013 και μάλιστα στην Έκθεση του Δ.Σ.:

Η Διοίκηση της Εταιρείας για τη χρήση του 2014 εντείνει τις προσπάθειές της για την είσπραξη των απαιτήσεων της και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσής της, ώστε να μειωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό οι υποχρεώσεις της, να αυξηθεί η ρευστότητά της και με τον τρόπο αυτό να μπορέσει να αποκτήσει ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης για τη συνέχιση της λειτουργίας της.

Στα πλαίσια της παραπάνω προσπάθειας της Εταιρείας ορθολογίζοντας την δομή και τις λειτουργίες της, διαχειριζόμενη την κακή συγκυρία, που εμφανίστηκε από το έτος 2004, όπως έχει δηλώσει και στο παρελθόν, συνεχίζει να καταβάλλει έντονες προσπάθειες για την ενεργοποίησή της και σε νέους -μη κορεσμένους- τομείς δραστηριότητας (π.χ. ενέργεια, διαχείριση ΧΥΤΑ, logistics, κλπ) πέραν αυτού των Δημοσίων Έργων.

Παράλληλα επιδιώκει συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι, παρά το δυσμενές περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, πέραν από την συνεισφορά τους σε οικονομικούς πόρους, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν και σε άλλους τομείς για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Οι προθέσεις της Εταιρείας είναι πλέον να ενεργοποιηθεί σε έργα εκτός της Ελλάδας και επιλεκτικά εντός αυτής.

η) Γεγονότα να επηρεάσουν δυσμενώς την περιουσιακή και οικονομική διάρθρωση του Ομίλου δεν μπορούμε να διαβλέψουμε, ούτε έχουν περιέλθει σε γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας.

Η Εταιρεία προσπαθεί για την καλυτέρευση της οικονομικής της κατάστασης μέσα από την είσπραξη απαιτήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v