Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Μέρισμα €0,20 αποφάσισε η ΓΣ

Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Βογιατζόγλου κατά την Τρίτη, 6 Μαΐου 2014.

Βογιατζόγλου: Μέρισμα €0,20 αποφάσισε η ΓΣ

Η ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ανακοινώνει ότι την 28η Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Μεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.244.490 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 82,92% επί συνόλου 6.325.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.voyatzoglou.gr).

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές καθώς και την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27ης Μαρτίου 2014, καθώς και την από 28 Μαρτίου 2014 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Εμμανουήλ Μ. Πετράκη αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2013.

Επίσης σημειώνεται ότι ενεκρίθησαν ομόφωνα και οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012, οι οποίες καταστάσεις αναμορφώθηκαν (αναδιατυπώθηκαν) σε ορισμένα κονδύλιά τους , συνεπεία της εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.244.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 82,92%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.244.490

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.244.490

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.244.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 82,92%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.244.490

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.244.490

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος προερχομένου εκ των κερδών παρελθουσών χρήσεων και δη ποσού 0,20 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας, επί του οποίου θα πραγματοποιηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4110/2013 και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,18 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την Τρίτη, 6 Μαΐου 2014 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014, σύμφωνα και με το σχετικό άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η πληρωμή του ως άνω μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014 και θα γίνει μέσω της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.

Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα προς υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.244.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 82,92%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.244.490

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.244.490

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 166 και ειδικότερα του κ. Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18731) ως Τακτικού Ελεγκτή και της κας. Νίκης Καραχρήστου του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 31011) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς επίσης και για την έκδοση του αντιστοίχου ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και παράλληλα όρισε ως αμοιβή τους για αμφότερες τις ως άνω εργασίες το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας στο δυναμικό της οποίας ανήκουν οι δύο Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.244.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 82,92%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.244.490

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.244.490

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.244.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 82,92%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.244.490

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.244.490

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.244.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 82,92%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.244.490

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.244.490

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξει λήψη οιασδήποτε άλλης αποφάσεως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v