Έλτον: Μείωση τζίρου και κερδών στο α΄ τρίμηνο

Υποχώρηση σημείωσαν τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου αλλά και της μητρικής Έλτον στο α΄ τρίμηνο του 2014 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2013.

Έλτον: Μείωση τζίρου και κερδών στο α΄ τρίμηνο
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Έλτον ΑΕΒΕ της περιόδου 01/01-31/03/2014 ανήλθε σε 22,16 εκ. ευρώ έναντι 22,69 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2013 σημειώνοντας μείωση 2,33%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής για την περίοδο 01/01/-31/03/2014 διαμορφώθηκε στα 15,75 εκ. ευρώ από 16,45 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας μείωση κατά 4,20%.

Παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2014, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο τόσο στην εταιρεία με 15,16% όσο και στον όμιλο Έλτον με 15,78% (τα αντίστοιχα ποσοστά το 2013 ήταν 16,10% στην εταιρεία και 15,92% στον όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη περίοδο 01/01-31/03/2014 σε 1,59 εκ. ευρώ (7,19%) από 1,68 εκ. ευρώ (7,42%) της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 5,31%. Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στην περίοδο 01/01-31/03/2014 σε 1,10 εκ. ευρώ (7,01%) από 1,23 εκ. ευρώ (7,45%) την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας μείωση 9,89%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στην περίοδο 01/01-31/03/2014 ανήλθαν σε 824 χιλ. ευρώ (5,23%) από 984 χιλ. ευρώ (5,98%) την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας μείωση 16,22%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του ομίλου στην περίοδο 01/01-31/03/2014 ανήλθαν σε 1,18 εκ. ευρώ (5,33%) παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,73% έναντι των 1,31 εκ. ευρώ (5,77%) που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στην περίοδο 01/01-31/03/2014 ανήλθαν σε 648 χιλ. ευρώ (4,11%) από 824 χιλ. ευρώ (5,01%) που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας μείωση 21,38%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του ομίλου την περίοδο 01/01-31/03/2014 ανήλθαν σε 941 χιλ. ευρώ (4,24%) από 1,096 εκ. ευρώ (4,83%) την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας μείωση 14,21%.

Μεταβολές βασικών μεγεθών Κατάστασης Οικονομικής Θέσης χρήσης 2014

Σε ότι αφορά τα άλλα βασικά μεγέθη κατά την περίοδο 01/01-31/03/2014 σε σχέση με την χρήση 2013, οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως εξής:

- Αποθέματα του Ομίλου και της εταιρείας: μείωση κατά € 957 χιλ. και 725 χιλ. αντίστοιχα ήτοι μείωση 6,22% και 7,23% αντίστοιχα σημειώνοντας λογική μεταβολή λόγω της ορθότερης διαχείρισης τους
- Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας: αύξηση κατά € 421 χιλ. και 247 χιλ. αντίστοιχα, ήτοι ποσοστό 17,94% και 12,15% αντίστοιχα.

- Ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου και της εταιρείας σημείωσαν αύξηση κατά € 2,412 εκ. ευρώ και € 2,285 εκ. ευρώ αντίστοιχα, ήτοι αύξηση ποσοστού 99,18% και 147,51% αντίστοιχα.

- Διατήρηση Δανεισμού ομίλου και της εταιρείας σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σημειώνοντας: μείωση κατά € 310 χιλ. και μείωση € 19 χιλ. αντίστοιχα, ήτοι ποσοστού -2.87% και -0,25% αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v