ΕΛΤΟΝ: Από 2/4 έως 16/4 η αύξηση κεφαλαίου

Από 02/04/2007 έως και την 16/04/2007 ορίζεται, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΟΝ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία μίας (1) νέας κοινής ονομαστικής για κάθε δέκα (10) παλαιές.

ΕΛΤΟΝ: Από 2/4 έως 16/4 η αύξηση κεφαλαίου
Από 02/04/2007 έως και την 16/04/2007 ορίζεται, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΟΝ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία μίας (1) νέας κοινής ονομαστικής για κάθε δέκα (10) παλαιές.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων ορίζεται από 02/04/2007 έως και την 10/04/2007.

Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 26/03/2007.

Από την 27/03/2007 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Από την ίδια ημερομηνία 27/03/2007, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται, ότι η έκτακτη γενική συνέλευση στις 06/12/2006 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.458.010,20 ευρώ, με την έκδοση 2.430.017 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 16.038.112,20 ευρώ και διαιρείται σε 26.730.187 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία.

Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 2.187.015,30 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία μίας (1) νέας κοινής ονομαστικής για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 0,90 ευρώ ανά μετοχή.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης & της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους 729.005,10 ευρώ θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Την 22/12/2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα καλυφθούν από τους μέτοχους της εταιρίας κ.κ. Παναγιώτα Παπαθανασίου και Άλκηστη Παπαθανασίου που συμμετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης και από τους βασικούς μετόχους κ.κ. Νέστωρ Παπαθανασίου και Ελένη Παπαθανασίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v