Καρέλιας: Την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ενέκρινε η ΓΣ

Η ΓΣ έδωσε το «οκ» την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών ποσού 11.398.000 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 4,13 ευρώ.

Καρέλιας: Την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ενέκρινε η ΓΣ

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ που συνήλθε την Τετάρτη, 17η Δεκεμβρίου 2014, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 2.706.146 μετοχών σε σύνολο μετοχών 2.760.000, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 98,04877% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν (με το αντίστοιχο ποσοστό ψήφων επί του συνόλου των εκπροσωπηθέντων) είναι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του ν.2238/1994 ποσού 11.398.000 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 4,13 κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 4172/2013.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές 2.706.146 και ψήφοι 2.706.146).

2. Τροποποίηση των άρθρων 5,7 και 9 του καταστατικού της Εταιρείας που αναφέρονται στην διαμόρφωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου μετά την κεφαλαιοποίηση κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 4172/2013, και στο ύψος της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές 2.706.146 και ψήφοι 2.706.146).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v