Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Ξεκίνησε η διαδικασία συγχώνευσης των «ΒΕΛΜΑΡ» και «ΤΕΧΝΟΚΑΡ»

Ως ημερομηνία των ισολογισμών αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών ορίσθηκε η 28/02/2015.

Autohellas: Ξεκίνησε η διαδικασία συγχώνευσης των «ΒΕΛΜΑΡ» και «ΤΕΧΝΟΚΑΡ»
Τα Διοικητικά Συμβούλια της εταιρείας «AUTOHELLAS» και των μη εισηγμένων εταιρειών «ΒΕΛΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αποφάσεις τους την 28/2/2015 αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών «ΒΕΛΜΑΡ» και «ΤΕΧΝΟΚΑΡ» από την εταιρία «AUTOHELLAS».

Οι ως άνω συγχωνεύσεις έχει προταθεί να πραγματοποιηθούν με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν. 4172/2013 και των σχετικών διατάξεων του κανονισμού του Χ.Α..

Ως ημερομηνία των ισολογισμών αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών ορίσθηκε η 28/02/2015.

Η ολοκλήρωση των ως άνω σκοπούμενων συγχωνεύσεων εξαρτάται από τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιριών που θα οριστικοποιήσουν τη διαδικασία και θα εγκρίνουν τελικά τις σκοπούμενες συγχωνεύσεις καθώς και από τη λήψη των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v