Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Ο.Κ. από Γ.Σ. για αναδιοργάνωση του δανεισμού

Την αναδιοργάνωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της με έκδοση νέων ομολογιακών δανείων ύψους 40,55 εκατ. ευρώ ενέκρινε η επαναληπτική γενική συνέλευση της Yalco που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου.

Yalco: Ο.Κ. από Γ.Σ. για αναδιοργάνωση του δανεισμού
Η διοίκηση της εταιρίας Yalco ανακοινώνει ότι η α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 10/07/2015 και όπου παρέστησαν νόμιμα πέντε μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.195.828 κοινές ανώνυμες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύμων μετοχών ήτοι ποσοστό 62,13% του κατεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε την αναδιοργάνωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της εισηγμένης με έκδοση νέων ομολογιακών δάνειων

Ειδικότερα, εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.195.282 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η έκδοση των παρακάτω ομολογιακών δανείων:

1) Κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 18.000.000 ευρώ.

2) Κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 10.850.000 ευρώ.

3) Κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 1.500.000 ευρώ.

Τα παραπάνω ομολογιακά δάνεια θα εκδοθούν σύμφωνα με το αρθ. 6 του νόμου 3156/2003 και των ισχυουσών διατάξεων του ν.2190/1920 και θα καλυφθούν από τις χρηματοδοτούσες τράπεζες με ιδιωτική τοποθέτηση.

4) Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους 10.200.000 ευρώ σύμφωνα με το αρθ.8 του Ν.3156/2003 και των ισχυουσών διατάξεων του Ν.2190/1920. Το δάνειο αυτό θα εκδοθεί από την εταιρία με παραίτηση των παλαιών μετόχων του δικαιώματος προτίμησης και θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση από τις χρηματοδοτούσες τράπεζες.

Με την έκδοση των πιο πάνω ομολογιακών δανείων, περιορίζεται δραστικά το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρίας και ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός μετατρέπεται σε μέσομακροπρόθεσμος.

Τέλος, η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και υπογραφή των συμβάσεων των προς έκδοση ομολογιακών δανείων και την κάλυψή τους.

Η διοίκηση της εταιρίας, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού , θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση της μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v