Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Βελτίωση μεγεθών στο εξάμηνο

Περιορισμό ζημιών, αύξηση 68,50% στα EBITDA και 39,22% στον κύκλο εργασιών παρουσίασε στο α΄ εξάμηνο της χρήσης ο όμιλος Mevaco. Ανάλογη πορεία εμφάνισε και η μητρική.

Mevaco: Βελτίωση μεγεθών στο εξάμηνο
Σημαντική βελτίωση κατέγραψαν το πρώτο εξάμηνο του 2015 τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Mevaco, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής εταιρίας.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 13,51 εκατ. ευρώ έναντι 9,69 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σημαντικά αυξημένος κατά 39,22%.

Το ίδιο διάστημα, τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 1.435,80 χιλ. ευρώ έναντι 912,33 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο του 2014, ενισχυμένα κατά 57,38%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) έφτασαν σε 529,82 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 68,50% έναντι των 314,42 χιλ. ευρώ στο εξάμηνο του 2014

Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες 307,94 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 531,15 χιλ. ευρώ αντίστοιχα την προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο (Α΄ εξάμηνο της χρήσης 2014), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 216,01 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 349,57 χιλ. ευρώ.

Σε ότι αφορά την εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 11,01 εκατ. ευρώ έναντι 6,48 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση αυξημένος κατά 69,88%.

Τα μικτά κέρδη της έφτασαν τα 1.164,58 χιλ. ευρώ έναντι 687,49 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2014, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 69,40%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε 470,01 χιλ. ευρώ έναντι 227,78 χιλ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 106,34%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 247,29 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 465,81 χιλ. ευρώ αντίστοιχα την προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο της χρήσης 2014.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 175,15 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 298,92 χιλ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2014.

Σύμφωνα με την εταιρία, η αύξηση του κύκλου εργασιών, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των πωλήσεων μεταλλικών μερών φωτοβολταικών συστημάτων προς το εξωτερικό, δεν αποτυπώνεται με την ίδια ένταση στα οικονομικά αποτελέσματα τόσο του ομίλου όσο και της εταιρίας, καθώς τα μετά από φόρους αποτελέσματα εξακολουθούν να παραμένουν σε ζημιογόνο τροχιά, αν και σημαντικά μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη της συγκρίσιμης περιόδου (α΄ εξάμηνο 2014), επηρεαζόμενα κυρίως από την πτωτική πορεία των πωλήσεων στη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του 2015.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η εταιρία αξιοποιώντας την πολυσχιδή παραγωγική δυνατότητα και ευελιξία της και την ικανότητα να εισέρχεται σε νέα κερδοφόρα πεδία δράσης, είναι σταθερά προσανατολισμένη και εξακολουθεί να ενισχύει συστηματικά την εξωστρέφειά της, προκειμένου να απορροφήσει σταδιακά το εύρος της συρρικνούμενης καταναλωτικής ζήτησης, της έντονης ρευστότητας και αστάθειας και της πιστωτικής ασφυξίας που χαρακτηρίζουν την εγχώρια αγορά, με τις εξαγωγές σε επίπεδο εταιρίας να αντιπροσωπεύουν πλέον ποσοστό άνω του 50% του κύκλου εργασιών της (53,57%), σημαντικά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη συγκρίσιμο περίοδο κατά την οποία ανέρχονταν σε ποσοστό 23,85%.

Λόγω της έντασης και διάρκειας της πρωτοφανούς εγχώριας χρηματοπιστωτικής κρίσης και της διάρκειας αυτής, και της επιβολής εξαιρετικά αυστηρών κεφαλαιακών περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές με σκοπό την προστασία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας, ο όμιλος εφαρμόζει στρατηγική διαρκούς προσαρμογής στις εκάστοτε διαμορφούμενες συνθήκες, ακολουθεί πρωτίστως αμυντική και συγκρατημένα στοχευμένη επιθετική πολιτική και επικεντρώνει τις προσπάθειές του αφενός μεν στην διατήρηση της θέσης του στην αγορά εντός της οποίας δραστηριοποιείται, αφετέρου δε στην περαιτέρω διείσδυσή του σε νέες προϊοντικές αγορές κυρίως στο εξωτερικό.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται, βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση αναφορικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εμπορικής και οικονομικής πολιτικής του με σκοπό την δημιουργία και ενίσχυση αντισταθμιστικών αγορών τόσο κλαδικών, όσο και τοπικών, οι οποίες θα καταστούν ικανές να απορροφήσουν μέρος των αναπόφευκτων, συνεπεία των ως άνω παραγόντων, αρνητικών επιπτώσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v