Πετρόπουλος: Την επιστροφή κεφαλαίου €0,10/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 10 λεπτά του ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους, ενέκρινε η ΓΣ.

Πετρόπουλος: Την επιστροφή κεφαλαίου €0,10/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 5 Απριλίου 2016, και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Ιερά Οδό, αριθμός 96, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.

Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 10 μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσώπησαν 5.312.889 μετοχές, ήτοι 76,05% και επομένως η Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα με απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Eταιρίας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 – 31/12/2015. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2015.

Θέμα 2ο: Eγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 (01.01.2015 -31.12.2015) και ελήφθη απόφαση για την μη διανομή μερίσματος για την χρήση.

Θέμα 3ο. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1/1 – 31/12/2015

Θέμα 4ο. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 10 λεπτά του ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους.

Θέμα 5ο. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 6ο. Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2015 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το 2016.

Θέμα 7ο. Αποφασίσθηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2016 μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και καθορίσθηκαν οι αμοιβές τους.

Θέμα 8ο. Eγκρίθηκε αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 2273/2003 για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων από το νόμο σκοπών και χρήσεων έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές για διάστημα 24 μηνών (από 16.4.2016 οπότε και λήγει το υφιστάμενο πρόγραμμα αγοράς – έως 4/4/2018) με κατώτατη τιμή τα 0,50 ευρώ και ανώτατη τα 6 ευρώ ανά μετοχή.

Θέμα 9ο Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Γενικούς Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιριών της Εταιρίας και κατ' επέκταση του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως με ποσοστό 100% των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ήτοι με ψήφους 5.312.889 υπέρ και 0 κατά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v