Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 18 Μαΐου η ΕΓΣ της Jumbo για συγχώνευση με ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ

Προς έγκριση οι αυξομειώσεις στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης λόγω της συγχώνευσης με την ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Στις 18 Μαΐου η ΕΓΣ της Jumbo για συγχώνευση με ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ
Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει σε όλες τις κατωτέρω περιπτώσεις στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, ως εξής:

α. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ.

β. Η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και

γ. Η Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ., σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας κατά την Α' Επαναληπτική συνεδρίαση για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 05/04/2016 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 69§4 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77α του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 και τη ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.

3. (i) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας ποσού ενός εκατομμυρίου εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€1.078.800), (ii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά σαράντα τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (€43.261.364,72), εξ αιτίας της ακύρωσης λόγω σύγχυσης των τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα οκτώ (36.354.088) μετοχών της Εταιρείας που κατέχονται από την απορροφώμενη εταιρεία, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (€1,19) εκάστης, (iii) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, για λόγους στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ποσό τεσσάρων χιλιάδων τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (€4.039,43), (iv) τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας (v) εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ρυθμίσει κατά την κρίση του τα κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύψουν από τη διανομή των μετοχών στο πλαίσιο της Συγχώνευσης σε συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

5. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

***H Έκθεση του ΔΣ της Jumbo δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v