Καρέλια: Στις 15 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Την διανομή μερίσματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Καρέλια στις 15/6/2016.

Καρέλια: Στις 15 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η "Καπνοβιομηχανία Καρέλια" την 15ην Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., στην Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2015, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2015.

3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών / αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2015 και προέγκριση μισθών / αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2016.

4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής του.

5. Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015 και διανομής μερίσματος.

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Ιουνίου 2016, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 29ην Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πρωινή, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης, η οποία βρίσκεται σε απαρτία οσοδήποτε τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αν παρίσταται ή εκπροσωπείται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v