Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική Κρήτης: Γ.Σ. στις 30/6 για εκλογή Δ.Σ.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης καλείται να εκλέξει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Δομική Κρήτης, η οποία έχει συγκληθεί για τις 30 Ιουνίου 2016.

Δομική Κρήτης: Γ.Σ. στις 30/6 για εκλογή Δ.Σ.
Η εταιρία Δομική Κρήτης καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση, την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00, στο Ηράκλειο, στην έδρα της στην οδό Κορωναίου 14, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.

4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2016.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v