Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Στις 4/7 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 36,35 εκατ. νέων μετοχών

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου ενέκρινε την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 36.354.088 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών που προέκυψαν λόγω της Συγχώνευσης.

Jumbo: Στις 4/7 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 36,35 εκατ. νέων μετοχών
Η Jumbo ανακοίνωσε, ότι στις 04.07.2016 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 36.354.088 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας EUR 0,88 εκάστης, που προέκυψαν λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία (εφεξής «Απορροφώμενη»), ενώ παράλληλα θα μειωθεί η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας από EUR 1,19 σε EUR 0,88, σύμφωνα με τις αποφάσεις α) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «Jumbo» στις 18 Μαΐου 2016 και β) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ» στις 18 Μαΐου 2016.

Σημειώνεται ότι, ημερομηνία της έναρξης διαπραγμάτευσης των 36.354.088 νέων μετοχών των δικαιούχων μετόχων της Απορροφώμενης και η ημερομηνία της μεταβολής της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας είναι η 04.07.2016.

Η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών έχει ως ακολούθως:

• Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης θα ανταλλάξουν κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν ονομαστικής αξίας EUR 6,00 με 202,1918131256950 νέες, άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφώσας ονομαστικής αξίας EUR 0,88.

• Οι μέτοχοι της Απορροφώσας θα συνεχίσουν να έχουν μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή για κάθε μία (1) μετοχή που είχαν πριν από τη Συγχώνευση, νέας ονομαστικής μετά ψήφου μετοχή νέας ονομαστικής αξίας EUR 0,88.

Μετά τη συγχώνευση, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της υπʼ αριθμ. πρωτ. 58238/02.06.2016 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 640856, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε EUR 119.732.587,92 και διαιρείται σε 136.059.759 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 0,88 η καθεμία.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου κατά τη συνεδρίασή της στις 30.06.2016 ενέκρινε την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 36.354.088 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών που προέκυψαν λόγω της Συγχώνευσης και ενημερώθηκε για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από EUR 1,19 σε EUR 0,88.

Οι νέες μετοχές, με τη νέα ονομαστική αξία, που προέκυψαν λόγω της Συγχώνευσης θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v