Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Viohalco: Η Cenergy Holdings απορροφά ΣΩΛΚ και ΕΛΚΑ

Τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών Σωληνουργεία Κορίνθου και Ελληνικά Καλώδια από τη μη εισηγμένη θυγατρική της Cenergy Holdings ανακοίνωσε η Viohalco. Οι προτεινόμενες σχέσεις ανταλλαγής και η παράλληλη εισαγωγή σε Euronext και Χ.Α.

Viohalco: Η Cenergy Holdings απορροφά ΣΩΛΚ και ΕΛΚΑ
Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016, τα Διοικητικά Συμβούλια της βελγικής, μη εισηγμένης θυγατρικής εταιρίας της Viohalco S.A., Cenergy Holdings S.A. και των ελληνικών συνδεδεμένων με τη Viohalco εταιριών συμμετοχών, Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών και Ελληνικά Καλώδια Συμμετοχών, αμφότερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποφάσισαν τη διασυνοριακή συγχώνευση δι' απορροφήσεως των εταιριών Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών και Ελληvικά Καλώδια από την εταιρία Cenergy Holdings.

Η συγχώνευση με απορρόφηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 772/1 και επ. του βελγικού Κώδικα Εταιριών, τον ελληνικό νόμο 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις σε συνδυασμό με τον ελληνικό κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920, κατ' εφαρμογήν της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών. Οι εταιρίες Cenergy Holdings, Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών και Ελληvικά Καλώδια Συμμετοχών δεν έχουν παραγωγική δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι μετά την ανακοίνωση του ομίλου, η μετοχή των Ελληνικών Καλωδίων έχει «κλειδώσει» στο limit up (+30%) στο 0,806 ευρώ, ενώ ο τίτλος των Σωληνουργείων Κορίνθου στο limit down (-30%) στο 0,651 ευρώ. 

Τι δηλώνουν κύκλοι του Ομίλου

Σύμφωνα με κύκλους προσκείμενους στον Όμιλο Viohalco, η συγκεκριμένη κίνηση αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί μια μεγάλη διεθνής εταιρεία -οι μετοχές της οποίας θα διαπραγματεύονται παράλληλα στο Euronext και στο Xρηματιστήριο της Aθήνας-, που θα επιδιώξει να εκμεταλλευθεί συνέργειες αλλά και τις νέες προοπτικές που διανοίγονται στον κλάδο της ενέργειας.

«Μετά τη Συνθήκη των Παρισίων, έχει δημιουργηθεί ένα σαφές κλίμα υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να συνοδεύονται από θερμοηλεκτρική υποστήριξη που έχει ως πηγή το φυσικό αέριο.

Τι σημαίνει αυτός ο συνδυασμός; Ότι δημιουργούνται για τον Όμιλο Viohalco μεγάλες ευκαιρίες δραστηριοποίησης, καθώς θα αυξηθεί η ζήτηση όχι μόνο για καλώδια υπόγεια και υποθαλάσσια, αλλά και για σωλήνες μεταφοράς φυσικού αερίου, το οποίο έρχεται από την Ανατολή.

Μέσα λοιπόν από το νέο σχήμα της Cenergy Holdings (που θα αποτελείται αποκλειστικά από τη συγχώνευση των Ελληνικών Καλωδίων και των Σωληνουργείων Κορίνθου) θα δημιουργήσουμε μια ισχυρή και διεθνή εταιρεία, που θα συνενώσει τις δραστηριότητες αυτές, θα εκμεταλλευθεί συνέργειες, θα έχει διεθνή προβολή, θα μπορεί να αντλήσει χρηματοδότηση και επίσης θα είναι σε θέση να εγγυηθεί για την άρτια εκτέλεση των έργων που θα αναλαμβάνει.

Η κίνηση αυτή επίσης αποσκοπεί στο να εκμεταλλευθούμε αποδοτικότερα τις μεγάλες επενδύσεις (200 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία) που έχουμε υλοποιήσει στα Σωληνουργεία Κορίνθου και στα Ελληνικά Καλώδια.
Είναι προφανές ότι το σύνολο της παραγωγής θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπως επίσης και το ότι οι μέτοχοι μειοψηφίας των δύο εταιρειών θα αποκτήσουν μετοχές της συγχωνευμένης εταιρείας που θα εξακολουθήσει να διαπραγματεύεται και στο ΧΑ», δηλώθηκε χαρακτηριστικά.

Τι αποφάσισαν τα ΔΣ

Ειδικότερα, την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016, τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιριών αποφάσισαν:

1) την έναρξη της διαδικασίας για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφωμένων Εταιριών από τη Cenergy Holdings,

2) τον ορισμό της 31ης Ιουλίου 2016 ως ημερομηνίας Ισολογισμού Μετασχηματισμού,

3) τη σύνταξη και την ολοκλήρωση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης και των σχετικών εκθέσεων των Διοικητικών Συμβουλίων επί της Διασυνοριακής Συγχώνευσης,

4) τον καθορισμό των προτεινόμενων σχέσεων ανταλλαγής μετοχών των Απορροφωμένων Εταιριών,

5) την αποδοχή και την έγκριση των εξής προπαρασκευαστικών ενεργειών: α) του διορισμού της RSM Greece Ανώνυμη Εταιρία ως οικονομικού συμβούλου για την αποτίμηση της αξίας των Συγχωνευομένων Εταιριών, και β) του διορισμού της ελεγκτικής εταιρίας «Mazars Advisory Services», ως κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα υπευθύνου για τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 772/9 παρ. 1 του βελγικού Κώδικα Εταιριών και του άρθρου 6 του ελληνικού νόμου 3777/2009, και

6) τη διενέργεια όλων των κατά τον νόμο απαιτουμένων σχετικών ενεργειών και γνωστοποιήσεων.

Εν συνεχεία, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016, τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευομένων Εταιριών αποφάσισαν:

1) την έγκριση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης και τον ορισμό εκπροσώπων για την υπογραφή του, και

2) παροχή εντολής για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων εκ του νόμου σχετικών γνωστοποιήσεων και λοιπών ενεργειών.

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη λογιστική αξία των Συγχωνευομένων Εταιριών και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Ιουλίου 2016, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις της βελγικής και της ελληνικής νομοθεσίας.

Συνεπεία της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, οι μέτοχοι των Απορροφωμένων Εταιριών θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της Cenergy Holdings, μετοχές οι οποίες θα εισαχθούν πριν τη Διασυνοριακή Συγχώνευση πρωτογενώς στο Xρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών και δευτερογενώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών της Cenergy Holdings και των Απορροφωμένων Εταιριών είναι η ακόλουθη:

1) 1:1 για τη Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών, δηλαδή οι μέτοχοί της προτείνεται να ανταλλάξουν μία μετοχή της, με μία μετοχή της Cenergy Holdings, και

2) 0,447906797228002:1 για την Ελληvικά Καλώδια Συμμετοχών, δηλαδή οι μέτοχοί της προτείνεται να ανταλλάξουν 0,447906797228002 μετοχές της με μία μετοχή της Cenergy Holdings.

Η ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών και την πλήρωση όλων των νομίμων διατυπώσεων.

Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου του 2016.

Το Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των εταιριών Cenergy Holdings, Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών και Ελληvικά Καλώδια Συμμετοχών σύμφωνα με την ισχύουσα βελγική και ελληνική νομοθεσία.

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα επιτρέψει στη Σωληνουργεία Κορίνθου και την Ελληvικά Καλώδια να αποκτήσουν συνενούμενες διεθνές χρηματοοικονομικό διαμέτρημα και επιχειρηματική εμβέλεια, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν ασφαλή εγγύηση και αξιόπιστη αναφορά στις υποκείμενες βιομηχανικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όταν αυτές διεκδικούν απαιτητικά διεθνή έργα ή αναζητούν δυσχερώς προσβάσιμη διεθνή χρηματοδότηση.

Ως εισηγμένη εταιρία στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα, η Απορροφώσα Εταιρία θα προσφέρει στη διεθνή επενδυτική κοινότητα την ευκαιρία να επενδύσει σε έναν πολλά υποσχόμενο επιχειρηματικό κλάδο υπό συνθήκες αυξημένης ορατότητας και διαφάνειας. Η δυνατότητα ευχερέστερης πρόσβασης της Απορροφώσας Εταιρίας στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές θα συντελέσει στην εδραίωση των επιτευγμάτων των υποκειμένων ελληνικών βιομηχανικών εταιριών και στη διασφάλιση μακράς διαρκείας απασχόλησης για το υψηλής κατάρτισης εργατικό δυναμικό τους. Θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών μονάδων τους και στην επιβεβαίωση των αναπτυξιακών και επενδυτικών προοπτικών τους.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v