Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική Κρήτης: Στο 0,26 εκατ. οι προ φόρων ζημίες στο α' εξάμηνο

Στη χρήση 2016 τα EBITDA της εισηγμένης ανήλθαν στον όμιλο σε κέρδη €0,36 εκατ. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν για τον όμιλο σε ζημία € 0,26 εκατ. ευρώ.

Δομική Κρήτης: Στο 0,26 εκατ. οι προ φόρων ζημίες στο α εξάμηνο
Η Δομική Κρήτης, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2016-30.06.2016 της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει ότι:

Κατόπιν της από 04 -04-2013 απόφασης του Δ.Σ του Χ.Α οι μετοχές της εταιρείας μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης καθώς στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2012 οι ζημίες του Ομίλου ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της και λόγω ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει προχωρήσει και έχει υλοποιήσει μια σειρά από διαρθρωτικές ενέργειες προκειμένου να επιτύχει την άρση των λόγων ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 του κανονισμού του Χ.Α.: ανάληψη νέων έργων - αύξηση ανεκτέλεστου, βελτίωση ρυθμών εκτέλεσης των έργων και περιορισμό λειτουργικών δαπανών.

Οι ανωτέρω ενέργειες της διοίκησης έχουν επιτύχει, με βάση τα αποτελέσματα, τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης σε σύγκριση με την οικονομική χρήση 2012 με βάση τα αποτελέσματα της οποίας μεταφέρθηκε η εταιρεία στην κατηγορία επιτήρησης.

Ο όμιλος παρά τις διακυμάνσεις του κύκλου εργασιών έχει επιτύχει να διατηρήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο τα προ φόρων αποτελέσματα στις χρήσεις μετά την χρήση του 2012.

Στην χρήση 2016, τα λειτουργικά της αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στον όμιλο σε κέρδη €0,36 εκατ. και τα Αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν για τον όμιλο σε ζημία € 0,26 εκατ.

Ο κύκλος εργασιών κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η συνεχιζόμενη επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και την γενική οικονομική αστάθεια δυσκολεύει την αύξηση του. Η ομαλοποίηση του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος αναμένεται να βελτιώσει της πορείας εκτέλεσης των έργων.

Υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η τακτοποίηση των οφειλών αυτών θα γίνει εντός του επόμενου εξαμήνου, αναφέρει η εισηγμένη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v