Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Την έκδοση ομολόγου 3,5 εκατ. ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

Την έκδοση κοινού ομολόγου δανείου ύψους 3.500.000 ευρώ, με διάρκεια 5 έτη, ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Paperpack.

Paperpack: Την έκδοση ομολόγου 3,5 εκατ. ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

Την 21η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Paperpack στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 7 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 74,06% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.927.682 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 74,06% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.927.682 μετοχές, και 2.927.682 έγκυρες θετικές ψήφους) την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 3.500.000 ευρώ, με διάρκεια 5 έτη, και μέγιστο επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 3,80%, σύμφωνα με τον ν. 3156/2003 και εγκρίνει την Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και του Προγράμματος (Όροι) και των Παραρτημάτων αυτής κατ' ελάχιστον ως εξής:

α) Το είδος του Δανείου θα είναι Κοινό Ομολογιακό Δάνειο

β) Το ποσό του Δανείου θα είναι τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) Ευρώ

γ) Η διάρκεια του δανείου θα είναι για πέντε (5) έτη από την έκδοσή του.

δ) Το μέγιστο επιτόκιο του δανείου θα ορισθεί σε Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου έως 3,80% Ετησίως.

ε) Η αποπληρωμή θα γίνει σε 20 τριμηνιαίες δόσεις, τα ποσά των οποίων, καθώς και το ποσό που θα καταβληθεί με την τελευταία δόση στην λήξη του δανείου, θα καθοριστούν από το Δ.Σ. της εταιρείας.

ζ) Θα παρασχεθούν εξασφαλίσεις υπέρ του Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών, συνιστάμενες σε:

(i) σύσταση ενεχύρου επί μηχανημάτων, συνολικής αξίας Ευρώ 927.000,00 καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου,

(ii) σύσταση κυμαινόμενης ασφάλειας επί αποθεμάτων της εταιρείας συνολικής αξίας ίσης με Ευρώ 1.000.000,00 καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου καθώς και σε

(iii) εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων της εταιρείας από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ανωτέρω μηχανημάτων μέχρι την αξία του Ενεχύρου Ευρώ 927.000,00 και αποθεμάτων μέχρι συνολικής αξίας του ενεχύρου Ευρώ 1.000.000,00. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή ισόποσου υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να παρασχεθούν και δια της απόφασής της παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να καθορίσει με απόφασή του τους ειδικότερους όρους έκδοσης του δανείου, πλην εκείνων που αφορούν το ύψος και το είδος του δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.1 παρ.3 του ν. 3156/2003 και να ορίσει εκπρόσωπό του που θα υπογράψει την Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και του Προγράμματος (Όροι) και των Παραρτημάτων αυτής .


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v