Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Στο 1,35 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη το 2016

Τα κέρδη μετά από φόρους της εισηγμένης διαμορφώθηκαν σε 1.353 χιλ.€ έναντι 1.244 χιλ.€, παρουσιάζοντας αύξηση 8,75%. Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε κατά 409.000 ευρώ.

Paperpack: Στο 1,35 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη το 2016

Συνεχίζει την ανοδική κερδοφόρα πορεία της η Paperpack, σύμφωνα με την δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την Χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 7,85% και ανήλθε σε 15.247 χιλ.€ έναντι 14.137 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 2.632 χιλ.€ έναντι 2.529 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 4,07%.

Tα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν αύξηση 5,29% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.931 χιλ.€ έναντι 1.834 χιλ.€.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.353 χιλ.€ έναντι 1.244 χιλ.€, παρουσιάζοντας αύξηση 8,75%.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 1.713 χιλ. € έναντι 1.650 χιλ.€ και τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 2.623 χιλ.€.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε κατά 409 χιλ.€.

Κατά την χρήση 2016 υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 525 χιλ.€ και συνολικά 3.254 χιλ.€ την τριετία 2014-2016, εκ των οποίων 322 χιλ.€ με συμβάσεις leasing και 2.932 χιλ.€ με ίδια κεφάλαια.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ετήσια έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την καταβολή μερίσματος ποσού 0,12 ευρώ ανά μετοχή, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, η Paperpack ΑΒΕΕ, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η υπογραφή της σύμβασης έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 3.500.000 ευρώ, πενταετούς διάρκειας, με πιστώτριες Τράπεζες τις ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ALPHA BANK LONDON LTD.

Η Σύμβαση Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου, υπογράφηκε σύμφωνα με τις από 21/12/2016 εγκριτικές αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Το δάνειο που εκταμιεύτηκε χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή ισόποσου τραπεζικού δανεισμού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v