Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Στις 21/4 η ΓΣ για έκδοση ομολόγου και διανομή μερίσματος

Την διανομή μερίσματος και την έκδοση ομολόγου έως 2,5 εκατ. ευρώ καλείται να αποφασίσει η ΓΣ της Paperpack.

Paperpack: Στις 21/4 η ΓΣ για έκδοση ομολόγου και διανομή μερίσματος

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιήσει η Paperpack στις 21 Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, από 1-1-2016 έως 31-12-2016, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

*Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016).*Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος της χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016).

*Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.

*Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2016 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

*Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής τους.

*Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 2.500.000 ευρώ, πενταετούς διάρκειας και έγκριση των όρων έκδοσής του, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση ισόποσου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού.

*Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του άρ. 44 του ν. 4449/2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v