Πετρόπουλος: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2016

Η ΓΣ της εισηγμένης ενέκρινε μεταξύ άλλων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2016.

Πετρόπουλος: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2016

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 10 Απριλίου 2017, και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Πετρόπουλος στην Ιερά Οδό, αριθμός 96, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 10 μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσώπησαν 5.393.241 μετοχές, ήτοι 77,15% και επομένως η Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα με απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο.Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Eταιρίας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 – 31/12/2016. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2016.

Θέμα 2ο. Eγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 και ελήφθη απόφαση για την μη διανομή μερίσματος για την χρήση.

Θέμα 3ο. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1/1 – 31/12/2016.

Θέμα 4ο. Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το 2017.

Θέμα 5ο. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε την εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχάλη Οικονομάκη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργου Δαυίδ που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου 2017 σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας.

Θέμα 6ο. Αποφασίσθηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2017 μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και καθορίσθηκαν οι αμοιβές τους.

Θέμα 7ο Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Γενικούς Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Θέμα 8ο Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τη πώληση οικοπέδου Θεσσαλονίκης το οποίο ανήκει στην θυγατρική ΛΥΠΑ ΑΕΒΕ και του ακινήτου επί της Μαρκόνι το οποίο ανήκει στην θυγατρική ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ, σε τιμές όχι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 31/12/2016 των αντίστοιχων θυγατρικών.

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως με ποσοστό 100% των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ήτοι με ψήφους 5.393.241 υπέρ και 0 κατά, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v