Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 15 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Lamda

Σε περίπτωση που στην πρώτη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Πρώτη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2017.

Στις 15 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Lamda

Το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA Development καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Γαλαξίας», Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

-Eκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

-Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

-Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

-Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/ 2017.

-Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που, κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Πρώτη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 και, επί μη επιτεύξεως κατ' αυτήν απαρτίας, Δεύτερη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 07η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v