Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Τη διανομή μερίσματος €0,73 ενέκρινε η ΓΣ

Ημερομηνία έναρξης για την καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας είναι η 30η Ιουνίου 2017.

Mermeren: Τη διανομή μερίσματος €0,73 ενέκρινε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Mermeren στα γραφεία της εταιρείας στο Prilep.

Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν ήταν 6 και αντιπροσωπεύουν το 88,55% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Όλες οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή για την χρήση 2016.

2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2016.

3. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2016.

4. Εγκρίθηκε η Ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2016.

5. Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2016. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού 0,73 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό).

Ημερομηνία έναρξης για την καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας είναι η 30η Ιουνίου 2017 και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την Πέμπτη 29η Ιουνίου 2017 (record date). Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των ΕΛ.ΠΙΣ στο Χ.Α. με δικαίωμα μερίσματος θα είναι η 27η Ιουνίου 2017 και πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των ΕΛ.ΠΙΣ. χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ημέρα αποκοπής) θα είναι η 28η Ιουνίου 2017.

Με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ., η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.

6. Ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton DOO Skopje για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το έτος 2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v