Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: ΑΜΚ με συμμετοχή βασικών μετόχων

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 862.322,40€, με τη συμμετοχή βασικών μετόχων καθώς και την δυνατότητα έκδοσης προνομιούχων μετοχών ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Ευρωσύμβουλοι.

Ευρωσύμβουλοι: ΑΜΚ με συμμετοχή βασικών μετόχων

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας "Ευρωσύμβουλοι", πραγματοποιήθηκε σήμερα 19 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Αντώνη Τρίτση 2.

Η εταιρία μεταξύ άλλων προχωρά σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.586.967,50€, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,30€, στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 862.322,40€, με τη συμμετοχή βασικών μετόχων ενώ αποφάσισε ομόφωνα και την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού με την εισαγωγή δυνατότητας έκδοσης προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου. 

Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΓΣ:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

3. Αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 ποσού 180.259,48€

4. Προενέκρινε ομόφωνα την καταβολή των αμοιβών των μελών του διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2017, μέχρι του συνολικού (μικτού) ποσού των 168.000,00€, όπως επίσης και την παράταση των συμβάσεων εργασίας τους.

5. Εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης του 2017, των οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece μέλος της KS International, Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, Τ.Κ.151 15 Μαρούσι με αριθμό μητρώο ΣΟΕΛ 171 και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο Παπάζη του Τριαντάφυλλου με αριθμό μητρώου 22381 και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Γεώργιο Νίκου του Νικολάου με αριθμό μητρώου 21841.

6. Παρείχε ομόφωνα άδεια κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων ή μη συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

7. Ενημερώθηκε σχετικά με την από 13.12.2016 απόφαση του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντως μέλους του, το οποίο αντικαταστάθηκε από νέο μέλος Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και τον κ.ν.2190/1920 και ενέκρινε ομόφωνα την πράξη αυτή.

8. Εξέλεξε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή του και λήγουσα κατά την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021 και όχι πέρα της 30ης Ιουνίου 2021, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020, αποτελούμενο από τους: Πάρι Κοκορότσικο (εκτελεστικό μέλος), Ευστάθιο Ταυρίδη (εκτελεστικό μέλος), Ανέστη Κερεμλόγλου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Νικόλαο Ζαχαρή (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Αβραάμ Γούναρη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Davis – Charles Wittig (μη εκτελεστικό μέλος), Βασίλειο Σωτηρόπουλο (μη εκτελεστικό μέλος), Παντελή Σκαρλάτο (μη εκτελεστικό μέλος), Γεράσιμο – Παύλο Καλογηρά (μη εκτελεστικό μέλος)

9. Αποφάσισε ομόφωνα προκειμένου να εξυγιανθεί ο ισολογισμός της εταιρίας, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.586.967,50€, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€), δηλαδή από τα 0,60€ που ήταν μέχρι τούδε η ονομαστική τιμή της μετοχής, αυτή αναπροσαρμόζεται (μειούμενη) στα τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30). Μετά την ως άνω μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 2.586.967,50€ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 8.623.225 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης.

10. Αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 862.322,40€ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 2.874.408 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη, σε τιμή διάθεσης για την οποία εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέχρι την 18.6.2018, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν.2190/1920 και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε τρεις (3) παλιές. Η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Το Δ.Σ. δικαιούται να διαθέσει τυχόν αδιάθετες μετοχές, σε παλαιούς ή και νέους μετόχους. Ορίσθηκε προθεσμία καταβολής της αύξησης, τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της απόφασης του Δ.Σ. για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν.2190/1920. Η πιστοποίηση της καταβολής θα γίνει εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής. Αποφασίσθηκε δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου. Μετά την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 862.322,40€ το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ (3.449.289,90€) διαιρούμενο σε ένδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τρεις (11.497.633) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη.

Οι μοναδικοί μέτοχοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Χ.Α. (4.1.4.1.2.), είναι δηλαδή βασικοί μέτοχοι κατέχοντας ποσοστό μετοχών άνω του 5% και ασκούν διοίκηση στην εταιρία, ήτοι οι κ.κ. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, «Οικονομοτεχνική Ε.Π.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Διαχειριστή και βασικό εταίρο αυτής κ. Παντελή Σκαρλάτο. γνωστοποιώντας τις προθέσεις τους δήλωσαν ότι θα διατηρήσουν το ποσοστό τους που σήμερα κατέχουν στην εταιρία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς επίσης και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

11. Αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού με την εισαγωγή δυνατότητας έκδοσης προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου και τον ορισμό των προνομίων που αυτές έχουν. Το προνόμιο συνίσταται στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών, κεφαλαίου, από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί. Το προνόμιο μπορεί να επεκταθεί, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει την έκδοση τους ή και μεταγενέστερης Γενικής Συνέλευσης και να περιλαμβάνει οποιοδήποτε επιπλέον προνόμιο αναφέρεται στο κ.ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει, εφόσον αυτό δεν είναι αντίθετο με οποιαδήποτε πρόβλεψη του Καταστατικού της εταιρείας. Οι προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές εκδίδονται ως εξαγοράσιμες έναντι μετρητών στην ονομαστική αξία, ανά πάσα στιγμή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και με βάση το άρθρο 17.β του κ.ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει την έκδοση τους, οι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου εκδίδονται ως μετατρέψιμες σε κοινές, με δικαίωμα υπέρ του μετόχου και υπέρ της εταιρείας, ή / και δεσμευμένες. Η μετατροπή σε κοινές δεν επιτρέπεται να είναι με τιμή μετατροπής χαμηλότερη από δύο ευρώ (2,00€) ανά κοινή μετοχή. Οι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου υπόκεινται στον περιορισμό του άρθρου 4 του νόμου 876/1979, όπως αυτός ισχύει. Ως προνομιούχος μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο Ειδικό Βιβλίο, ως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β του ΚΝ 2190/1920.

12. Αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 8 για την σύσταση των δικαιωμάτων των μετόχων που θα κατέχουν προνομιούχες μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή με δικαίωμα ψήφου παρέχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και προσμετράται στους υπολογισμούς της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Κάθε προνομιούχος μετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου παρέχει δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δεν παρέχει όμως δικαίωμα ψήφου και δεν προσμετράται στους υπολογισμούς της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Κατ' εξαίρεση, κάθε προνομιούχος μετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου παρέχει δικαίωμα παράστασης, συμμετοχής και ψήφου και προσμετράται στους υπολογισμούς της απαρτίας και της πλειοψηφίας στην ιδιαίτερη γενική συνέλευση της κατηγορίας που ανήκουν, όποτε απαιτείται ιδιαίτερη γενική συνέλευση της κατηγορίας που ανήκουν με βάση τον ΚΝ 2190/1920, όπως αυτός ισχύει. Οι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχουν τα δικαιώματα μειοψηφίας που ορίζονται στο καταστατικό και συμμετέχουν στο σχηματισμό των ορίων που απαιτούνται για την άσκηση τους.

13. Ενέκρινε ομόφωνα το νέο κείμενο των άρθρων 5, 7 και 8 του Καταστατικού και παρείχε σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. για την κωδικοποίηση καταστατικού.

14. Αποφάσισε ομόφωνα την παροχή αδείας κατά το άρθρο 23α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει για την σύναψη συμβάσεων της εταιρίας ή / και θυγατρικών της, με πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου, οι οποίες αφορούν εκτός άλλων και την αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων και την παροχή υπηρεσιών προς την εταιρία.

15. Παρεσχέθη γενική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας. Επί των ανωτέρω θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας έχουν ως ακολούθως: Μετοχές 5.872.354 επί συνόλου 8.623.225 ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,09%. Υπέρ, επί όλων των θεμάτων, ψήφισαν 5.872.354 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία δεν εξετάζει επί του παρόντος την έκδοση προνομιούχων μετοχών ωστόσο θεωρεί πιθανό στο μέλλον την χρηματοδοτική στήριξή της μέσα  από το συγκεκριμένο εργαλείο.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 19 Ιουνίου 2017 με τετραετή θητεία και θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021 (και όχι πέραν της 30/6/2021) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο του τον κ. Πάρι Κοκορότσικο και ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Πάρι Κοκορότσικο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Ταυρίδη οι οποίοι μαζί ή ξεχωριστά διά μόνης της υπογραφής τους κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, θα δεσμεύουν την εταιρεία.

Κατόπιν τούτων η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

1. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και της Μαρίκας, Χημικός Μηχανικός, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.

2. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ και της Αλίκης, Χημικός Μηχανικός – Οικονομολόγος, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.

3. Davis – Charles Wittig του David Wittig και της Beth Wittig, Επιχειρηματίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4. Βασίλειος Σωτηρόπουλος του Γεράσιμου και της Άννας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5. Ανέστης Κερεμλόγλου του Αντώνιου και της Ευαγγελίας, Οικονομολόγος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Νικόλαος Ζαχαρής του Θωμά και της Ελένης, Χημικός Μηχανικός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Γεράσιμος – Παύλος Καλογηράς του Ανδρέα και της Περιστέρας, Δικηγόρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. Αβραάμ Γούναρης του Κωνσταντίνου και της Εριφίλης – Μαρίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

9. Παντελής Σκαρλάτος του Χρήστου και της Αναστασίας, Επιχειρηματίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v