Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φιερατέξ: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η ΓΣ

Τη μη διανομή μερίσματος και την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Φιερατέξ.

Φιερατέξ: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η ΓΣ

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Φιερατέξ συγκλήθηκε σήμερα 30.06.2017 και ώρα 14 00 στην έδρα της εταιρίας.

Σε αυτήν παραβρέθηκαν 5 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 5.289.643 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 51,841% του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

Επί του 1ου θέματος

Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, καθώς επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης.

Επί του 2ου θέματος

Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

Επί του 3ου θέματος

Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2016.

Επί του 4ου θέματος

Εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2017 την ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και συγκεκριμένα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον Αθανάσιο Τσαγγάλη του Αποστόλου, ΑΡ. Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 30631, ΑΔΤ ΑΖ652515 και ΑΦΜ 054957767 και σαν αναπληρωματικό τον κο. Χρήστος Παπαδημητρίου του Στεφάνου, ΑΡ. Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 25191 , ΑΔΤ Χ225688 και ΑΦΜ 071314170, κατοίκους Θεσσαλονίκης, οδός Γιαννιτσών 31 & Πατρ. Κυρίλλου Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54 627.

Επί του 5ου θέματος

Αποφάσισε να δύναται η εταιρία να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.020.357 τεμ., (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί ήδη με προηγούμενη απόφαση) και που αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, οι αγορές αυτές να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 30/06/2018 και με εύρος τιμής από 0,02 € (κατώτατο όριο) μέχρι και 2,00 ευρώ (ανώτατο όριο).

Επί του 6ου θέματος

Η Γενική Συνέλευση δεν προέβη σε ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v