Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Τη μη διανομή μερίσματος και τη μεταβίβαση της Άριστον ενέκρινε η ΓΣ

Τη μεταβίβαση της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν. στην εταιρία Vari Navigation έναντι 185.000 δολ. και τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε μεταξύ άλλων η ΓΣ της Revoil.

Revoil: Τη μη διανομή μερίσματος και τη μεταβίβαση της Άριστον ενέκρινε η ΓΣ

Η Revoil ανακοίνωσε ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 15.330.916 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 68,81% επί συνόλου 22.280.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Για τον καθορισμό της απαρτίας δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 367.401 ίδιες μετοχές οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Μητρικής χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016 καθώς και των πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου.

2. Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016.

3. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016.

4. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016 και αποφάσισε λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος την μη διανομή μερίσματος.

5. Με απαρτία 68,81% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016.

6. Ενέκρινε τη μεταβίβαση της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν. στην εταιρία VARI NAVIGATION LTD έναντι τιμήματος 185.000 δολάρια Η.Π.Α.

7. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016.

8. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017.

9.Καθόρισε την ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε Εκτελεστικά/Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα ως ακολούθως:

1. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος.

2. Ρούσσος Γεώργιος του Ευαγγέλου, εκτελεστικό μέλος.

3. Ρούσσος Ιωάννης του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος.

4. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

5. Βακόνδιος Γεώργιος του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6. Κονάρης Δημοσθένης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Καρράς Κωνσταντίνος του Τζώρτζη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να συγκροτηθεί σε σώμα και να αναθέσει δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης υπό την Εταιρική Επωνυμία.

10. Εξέλεξε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 τους κ.κ. Ιωάννη Ρούσσο, μη εκτελεστικό μέλος, Κωνσταντίνο Καρρά ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας και ενοποιημένων) χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017, ήτοι: α) ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αριστείδη Πετρόπουλο του Χαράλαμπου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 49151) και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Δαβίλλα του Ανδρέα (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 26231) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.» και προενέκρινε την αμοιβή αυτών.

12.Ενέκρινε τη δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων εκ του νόμου σκοπών και χρήσεων και ειδικότερα μέχρι 2.228.000 μετοχές (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 367.401 μετοχές αγορασμένες από προηγούμενα προγράμματα) ήτοι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εντός περιόδου 24 μηνών ήτοι έως και 30/6/2019 με κατώτατη τιμή αγοράς 0,2 ευρώ και ανώτατη 4 ευρώ.

13. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v